องค์ประกอบที่ ๘ การเงินและงบประมาณ

ตัวบ่งชี้ที่ ๘.๑ :  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ

ชนิดตัวบ่งชี้ :    กระบวนการ

เกณฑ์มาตรฐาน :

๑.      มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสถาบัน

๒.      มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน  หลักเกณฑ์การจัดสรร และการวางแผนการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส  ตรวจสอบได้

๓.      มีงบประมาณประจำปีที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติงานในแต่ละพันธกิจและการพัฒนาสถาบันและบุคลากร

๔.      มีการจัดทำรายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ และรายงานต่อสภาสถาบันอย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง

๕.      มีการนำข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานะทางการเงินและความมั่นคงของสถาบันอย่างต่อเนื่อง

๖.      มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทำหน้าที่ตรวจ ติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตามระเบียบและกฎเกณฑ์ที่สถาบันกำหนด

๗.      ผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย และนำข้อมูลจากรายงานทางการเงินไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ

 

เกณฑ์การประเมิน :

คะแนน ๑

คะแนน ๒

คะแนน ๓

คะแนน ๔

คะแนน ๕

มีการดำเนินการ

๑ ข้อ

มีการดำเนินการ

๒ หรือ ๓ ข้อ

มีการดำเนินการ

๔ หรือ ๕ ข้อ

มีการดำเนินการ

๖ ข้อ

มีการดำเนินการ

๗ ข้อ

 

ผลการดำเนินงาน  :

เกณฑ์

การดำเนินงานในแต่ละข้อ

หมายเลขเอกสาร

ข้อ ๑

สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเลได้จัดทำแผนกลยุทธ์ประจำปี โดยแบ่งออกเป็น ๓ ด้าน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานของสถาบันฯ ซึ่งงานคลังและทรัพย์สินก็ได้จัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ด้านบริหารจัดการ

.๑ – ๐๑

ข้อ ๒

คณะกรรมการบริหารสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเลจะพิจารณาร่วมกันเพื่อสรุปคำของบประมาณเงินรายได้อุดหนุนจากรัฐบาล  กำหนดประมาณการรายรับจากเงินรายได้ของส่วนงาน และจัดสรรไปยังฝ่ายต่างๆของสถาบันฯ  รวมทั้งวางแผนการใช้จ่ายเงินให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ที่ได้กำหนดไว้   นอกจากนี้หน่วยการตลาด ประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรก็ได้ประสานกับฝ่ายต่างๆของสถาบันฯและหน่วยงานภายนอกเพื่อจัดกิจกรรมและโครงการต่างๆเพื่อหารายได้ให้กับสถาบันฯ

๘.๑-๒-๐๑

๘.๑-๒-๐๒

๘.๑-๒-๐๓

๘.๑-๒-๐๔

๘.๑-๒-๐๕

ข้อ ๓

มีงบประมาณประจำปีที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติงานในแต่ละพันธกิจและการพัฒนาสถาบันและบุคลากร

๘.๑-๓-๐๑

๘.๑-๓-๐๒

ข้อ ๔

สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเลสามารถจัดทำรายงานทางการเงินประจำเดือน  และประจำปี โดยใช้ระบบบัญชีสามมิติ ซึ่งสามารถรายงานต่อคณะกรรมการสถาบันฯ และอธิการบดีได้ตามกำหนดเวลา

๘.๑-๔-๐๑

๘.๑-๔-๐๒

๘.๑-๔-๐๓

๘.๑-๔-๐๔

ข้อ ๕

ในการประชุมคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการประจำสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเลทุกครั้ง จะมีการพิจารณาผลการดำเนินงานของสถาบันฯจากรายงานทางการเงินที่นำเสนอในที่ประชุม  เพื่อวิเคราะห์การใช้จ่ายเงินและสถานะทางการเงินของสถาบันฯอย่างต่อเนื่อง

.๕ – ๐๑

ข้อ ๖

ในแต่ละปี หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยบูรพา และ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน จะส่งเจ้าหน้าที่มาทำการตรวจสอบ ติดตามการใช้จ่ายเงินให้เป็นไปอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

.๖ – ๐๑

ข้อ ๗

ผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย และนำข้อมูลจากรายงานทางการเงินไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ

.๗ – ๐๑

 

ผลการประเมินตนเอง :   

ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพื้นฐาน

ประกอบตัวบ่งชี้

เป้าหมาย

ผลการดำเนินงาน

คะแนนที่ได้

การบรรลุเป้าหมาย

ระบบและกลไกการเงิน

และงบประมาณ

๗ ข้อ

๗ ข้อ

๕ คะแนน

ch0.jpg สูงกว่าเป้าหมาย
ch1.jpg เป็นไปตามเป้าหมาย
ch0.jpg ต่ำกว่าเป้าหมาย

 

รายการหลักฐาน :

ที่

รายการหลักฐาน

รหัสหลักฐาน

แหล่งหลักฐาน

แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕

.๑ – ๐๑

 

-คำของบประมาณแผ่นดิน

-ประมาณการรับ

-การจัดสรรงบประมาณให้ฝ่ายต่างๆ

-แผนการใช้จ่ายเงิน

-แผนการตลาด

๘.๑-๒-๐๑

๘.๑-๒-๐๒

๘.๑-๒-๐๓

๘.๑-๒-๐๔

๘.๑-๒-๐๕


 

-งบประมาณเงินรายได้

-งบประมาณแผ่นดิน

๘.๑-๓-๐๑

๘.๑-๓-๐๒


 

-งบทดลอง

-งบประมาณเงินรายได้

-งบฐานะทางการเงิน

-รายงานรายได้และรายจ่าย

๘.๑-๔-๐๑

๘.๑-๔-๐๒

๘.๑-๔-๐๓

๘.๑-๔-๐๔


 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำในการนำข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานะทางการเงินและความมั่นคงของสถาบัน

.๕ – ๐๑

 

รายงานการตรวจของหน่วยตรวจสอบภายใน

.๖ – ๐๑

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำในการนำข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวางแผนและตัดสินใจ

.๗ – ๐๑