องค์ประกอบที่ ๗ การบริหารและการจัดการ

ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๑ :     ภาวะผู้นำของสภาสถาบันและผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน

ชนิดของตัวบ่งชี้ : 

เกณฑ์มาตรฐาน :

๑.      สภาสถาบันปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดครบถ้วนและมีการประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดล่วงหน้า

๒.      ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ กำหนดทิศทางการดำเนินงาน และสามารถถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับ มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ มีการนำข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนาสถาบัน

๓.      ผู้บริหารมีการกำกับ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามที่มอบหมาย รวมทั้งสามารถสื่อสารแผนและผลการดำเนินงานของสถาบันไปยังบุคลากรในสถาบัน

๔.      ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในสถาบันมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ให้อำนาจในการตัดสินใจแก่บุคลากรตามความเหมาะสม

๕.      ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงาน เพื่อให้สามารถทำงานบรรลุวัตถุประสงค์ของสถาบันเต็มตามศักยภาพ

๖.      ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยคำนึงถึงประโยชน์ของสถาบันและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

๗.      สภาสถาบันประเมินผลการบริหารงานของสถาบันและผู้บริหารนำผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม

 

เกณฑ์การประเมิน :

คะแนน ๑

คะแนน ๒

คะแนน ๓

คะแนน ๔

คะแนน ๕

มีการดำเนินการ

๑ ข้อ

มีการดำเนินการ

๒ หรือ ๓ ข้อ

มีการดำเนินการ

๔ หรือ ๕ ข้อ

มีการดำเนินการ

๖ ข้อ

มีการดำเนินการ

๗ ข้อ

 

ผลการดำเนินงาน :

เกณฑ์

การดำเนินงานในแต่ละข้อ

หมายเลขเอกสาร

ข้อ ๑

คณะกรรมการประจำสถาบันฯปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดครบถ้วนและมีการประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดล่วงหน้า  โดยกำหนดรูปแบบการประเมินในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๕๕ เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน  ๒๕๕๕

๗.๑ – ๑ – ๐๑

๗.๑ - ๑ - ๐๒

ข้อ ๒

ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ กำหนดทิศทางการดำเนินงาน และสามารถถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับ มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ มีการนำข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนาสถาบันซึ่งผู้อำนวยการสถาบันฯ ได้กำหนดนโยบาย  วิสัยทัศน์

กลยุทธ์ในการบริหารงาน   ให้บุคลากรได้รับทราบด้วยการจัดให้มีการประชุมร่วมกัน นอกจากนี้ยังสื่อสารผ่านเว็บไซต์สถาบันฯ  สำหรับด้านแผนยุทธศาสตร์จะเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์สถาบันฯ บุคลากรทุกคนสามารถเข้าศึกษาข้อมูลได้

๗.๑ – ๒ – ๐๑

๗.๑ – ๒- ๐๒

ข้อ ๓

ผู้บริหารมีการกำกับ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามที่มอบหมาย รวมทั้งสามารถสื่อสารแผนและผลการดำเนินงานของสถาบันไปยังบุคลากรในสถาบัน   ในด้านการติดตามและประเมินผลได้มีการจัดทำคำรับรอง  ระหว่าง  ผู้อำนวยการกับรองผู้อำนวยการ  และผู้อำนวยการกับหัวหน้าฝ่ายทุกฝ่ายของส่วนงาน

๗.๑ – ๓ – ๐๑

 

ข้อ ๔

ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในสถาบันมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ให้อำนาจในการตัดสินใจแก่บุคลากรตามความเหมาะสม  ในด้านการมีส่วนร่วมด้านการบริหารจัดการ ได้เปิดโอกาสให้บุคลากรทุกคนได้มีส่วนร่วมได้แก่  การจัดทำแผนยุทธศาสตร์   การสำรวจความคิดเห็นของบุคลากรในด้านต่างๆ  เป็นต้น

๗.๑ – ๔ – ๐๑

ข้อ ๕

ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงาน เพื่อให้สามารถทำงานบรรลุวัตถุประสงค์ของสถาบันเต็มตามศักยภาพ  ในด้านการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรได้เปิดโอกาสให้บุคลากรได้เจริญก้าวหน้าในตำแหน่งงาน โดยให้เข้าร่วมประชุม  อบรม  สัมมนา  และศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น

๗.๑ – ๕ – ๐๑

ข้อ ๖

ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยคำนึงถึงประโยชน์ของสถาบันและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  ในการบริหารงานของสถาบันฯผู้บริหารจะบริหารงานโดยยึดหลักประสิทธิผล  ประสิทธิภาพ  หลักการตอบสนอง  หลักการรับผิดชอบ  หลักความโปร่งใส  หลักการมีส่วนร่วม  หลักการกระจายอำนาจ  หลักความเสมอภาค  และหลักการมุ่งเน้นฉันทามติ   เป็นต้น

๗.๑ – ๖ – ๐๑

 

ข้อ ๗

คณะกรรมการประจำสถาบันประเมินผลการบริหารงานของสถาบันและผู้บริหารนำผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม   มีการกำหนดรูปแบบการประเมินผลการบริหารงานของสถาบันฯ โดยคณะกรรมการประจำสถาบันฯมีส่วนให้ข้อเสนอแนะในการบริหารงานของคณะผู้บริหารสถาบันฯ

๗.๑ – ๗ – ๐๑

 

ผลการประเมินตนเอง

ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้

เป้าหมาย

ผลการดำเนินงาน

คะแนนที่ได้

การบรรลุเป้าหมาย

ภาวะผู้นำของสภาสถาบันและผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน

๗ ข้อ

๗ ข้อ

๕ คะแนน

ch0.jpg สูงกว่าเป้าหมาย
ch1.jpg เป็นไปตามเป้าหมาย
ch0.jpg ต่ำกว่าเป้าหมาย

 

 รายการหลักฐาน :

ที่

รายการหลักฐาน

รหัสหลักฐาน

แหล่งหลักฐาน

-รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำครั้งที่ ๖/๕๕

-ผลการประเมินคณะกรรมการประจำสถาบันฯ

๗.๑ – ๑ – ๐๑

 ๗.๑ - ๑ - ๐๒

 

-การเผยแพร่ ปรัชญา   ปณิธาน พันธกิจ

- นโยบายผู้อำนวยการ

๗.๑ – ๒ – ๐๑

๗.๑ – ๒ – ๐๒

 

คำรับรองการปฏิบัติงาน

๗.๑ – ๓ – ๐๑

 

รายชื่อผู้มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์

๗.๑ – ๔ – ๐๑

 

สรุปการดูงาน ประชุม อบรม และสัมมนา

๗.๑ – ๕ – ๐๑

 

ธรรมาภิบาล ๑๐ ประการ

๗.๑ – ๖ – ๐๑

 

การแก้ไขแผนยุทธศาสตร์ตามข้อเสนอแนะ

๗.๑ – ๗ – ๐๑

 

 

ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๒ :  การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้

ชนิดของตัวบ่งชี้ :  กระบวนการ

เกณฑ์มาตรฐาน :

๑.      มีการกำหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสถาบันอย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย

๒.      กำหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัยอย่างชัดเจนตามประเด็นความรู้ที่กำหนดในข้อ ๑

         ๓.      มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (Tacit Knowledge) เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่กำหนดในข้อ ๑ 

               และเผยแพร่ไปสู่บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่กำหนด

          ๔.      มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่กำหนดในข้อ ๑ ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมา  

               เป็นลายลักษณ์อักษร (Explicit Knowledge)

๕.      มีการนำความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาที่ผ่านมาที่เป็นลายลักษณ์อักษร (Explicit Knowledge) และจากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (Tacit Knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง

 

เกณฑ์การประเมิน :

คะแนน ๑

คะแนน ๒

คะแนน ๓

คะแนน ๔

คะแนน ๕

มีการดำเนินการ

๑ ข้อ

มีการดำเนินการ

๒ ข้อ

มีการดำเนินการ

ข้อ

มีการดำเนินการ

๔ ข้อ

มีการดำเนินการ

๕ ข้อ

 

ผลการดำเนินงาน :

เกณฑ์

การดำเนินงานในแต่ละข้อ

หมายเลขเอกสาร

ข้อ ๑

สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเลมีการกำหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสถาบันฯ ด้านบริหารจัดการ และได้ดำเนินการรวบรวมความรู้

 ด้านวิจัย และบริการวิชาการ   

๗.๒ – ๑ – ๐๑

ข้อ ๒

มีการกำหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะไว้อย่างชัดเจน  เช่น ด้านการวิจัยจะกำหนดกลุ่มเป้าหมายคือเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ประจำในฝ่ายวิจัยและละฝ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง  เข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในกลุ่ม

๗.๒ – ๒ – ๐๑

๗.๒ - ๒ - ๐๒

ข้อ ๓

มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มี

ประสบการณ์ตรง (Tacit Knowledge) เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่กำหนดในข้อ ๑ และเผยแพร่ไปสู่บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่กำหนด

๗.๒ – ๓ – ๐๑

ข้อ ๔

มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่กำหนดในข้อ ๑ ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร (Explicit Knowledge)

๗.๒ – ๔ – ๐๑

๗.๒ - ๔ - ๐๒

ข้อ ๕

มีการนำความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาที่ผ่านมา ที่เป็นลายลักษณ์อักษร (Explicit Knowledge) และจากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (Tacit Knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 

๗.๒ – ๕ – ๐๑

 

ผลการประเมินตนเอง

ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้

เป้าหมาย

ผลการดำเนินงาน

คะแนนที่ได้

การบรรลุเป้าหมาย

การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้

๕ ข้อ

๕ ข้อ

๕ คะแนน

ch0.jpg สูงกว่าเป้าหมาย
ch1.jpg เป็นไปตามเป้าหมาย
ch0.jpg ต่ำกว่าเป้าหมาย

 

รายการหลักฐาน :

ที่

รายการหลักฐาน

รหัสหลักฐาน

แหล่งหลักฐาน

ทิศทางยุทธศาสตร์สถาบันฯ

๗.๒ – ๑ – ๐๑

 

-ขออนุมัติโครงการ

-รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งที่  ๒/๕๖

๗.๒ – ๒ – ๐๑

๗.๒ - ๒ -  ๐๒

 

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้

๗.๒ – ๓ – ๐๑

 

-สรุปการประเมินผล

-การเผยแพร่ KM

๗.๒ – ๔ – ๐๑

๗.๒ – ๔ – ๐๒

 

แผนการจัดการความรู้

๗.๒ – ๕ – ๐๑

 

 

ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๓ :     ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ

ชนิดของตัวบ่งชี้ :  กระบวนการ

เกณฑ์มาตรฐาน :

๑.      มีแผนระบบสารสนเทศ (Information System Plan)

            ๒.      มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของสถาบัน โดยอย่างน้อยต้องครอบคลุมการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการ และการเงิน 

                และสามารถนำไปใช้ในการดำเนินงานประกันคุณภาพ

๓.      มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ

๔.      มีการนำผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบสารสนเทศ

๕.      มีการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องตามที่กำหนด

เกณฑ์การประเมิน :

คะแนน ๑

คะแนน ๒

คะแนน ๓

คะแนน ๔

คะแนน ๕

มีการดำเนินการ

๑ ข้อ

มีการดำเนินการ

๒ ข้อ

มีการดำเนินการ

ข้อ

มีการดำเนินการ

๔ ข้อ

มีการดำเนินการ

๕ ข้อ

 

ผลการดำเนินงาน :

เกณฑ์

การดำเนินงานในแต่ละข้อ

หมายเลขเอกสาร

ข้อ ๑

-สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเลมีแผนระบบสารสนเทศ   ศูนย์สารสนเทศสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล  กำหนดให้มีแผนสำหรับปฏิบัติงานภายในส่วนงานอย่างชัดเจน

๗.๓ – ๑ – ๐๑

ข้อ ๒

-สถาบันฯมีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของสถาบันโดยอย่างน้อยต้องครอบคลุมด้านบริหารจัดการ  ด้านวิจัย  ด้านบริการวิชาการ  และการเงิน  ผู้บริหารของส่วนงานและบุคลากรสามารถค้นหาข้อมูลได้ตลอดเวลา

๗.๓ – ๒ – ๐๑

ข้อ ๓

-สถาบันฯมีการประเมินความพึงพอใจของผู้ระบบสารสนเทศ  สถาบันฯกำหนดให้มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศภายในส่วนงานจำนวน  ๑ ครั้ง

๗.๓ – ๓ – ๐๑

ข้อ ๔

-สถาบันฯมีการนำผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศมาปรับปรุง  และพัฒนาระบบสารสนเทศภายในส่วนงานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น

๗.๓ – ๔ – ๐๑

ข้อ ๕

-สถาบันฯมีการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องตามที่กำหนด  มีเครือข่ายการเชื่อมโยงภายในมหาวิทยาลัยบูรพา ในระบบสารบรรณอิเล็คทรอนิค และจัดเก็บเอกสาร

๗.๓ – ๕ – ๐๑

 

ผลการประเมินตนเอง

ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้

เป้าหมาย

ผลการดำเนินงาน

คะแนนที่ได้

การบรรลุเป้าหมาย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ

๕ ข้อ

๕ ข้อ

๕ คะแนน

ch0.jpg สูงกว่าเป้าหมาย
ch1.jpg เป็นไปตามเป้าหมาย
ch0.jpg ต่ำกว่าเป้าหมาย

 

รายการหลักฐาน :

ที่

รายการหลักฐาน

รหัสหลักฐาน

แหล่งหลักฐาน

แผนสารสนเทศสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล

๗.๓ – ๑ – ๐๑

 

เว็บไซต์ฐานข้อมูลสารสนเทศสถาบันฯ

๗.๓ – ๒ – ๐๑

 

แบบประเมินความพึงพอใจของบุคลากรสถาบันฯ

๗.๓ – ๓ – ๐๑

 

การประเมินความพึงพอใจของบุคลากรสถาบันฯ

๗.๓ – ๔ – ๐๑

 

การส่งข้อมูลผ่านเครือข่าย

๗.๓ – ๕ – ๐๑

 

 

ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๔ :     ระบบบริหารความเสี่ยง

ชนิดของตัวบ่งชี้ :  กระบวนการ

เกณฑ์มาตรฐาน :

๑.      มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารระดับสูงและตัวแทนที่รับผิดชอบพันธกิจหลักของสถาบันร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะทำงาน

๒.      มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างน้อย ๓ ด้าน ตามบริบทของสถาบัน ตัวอย่าง เช่น

                   -  ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่) 

                   -  ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์  หรือกลยุทธ์ของสถาบัน

                   -  ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ

                   -  ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน เช่น ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตร การบริหารงานวิจัย  ระบบงาน  ระบบประกันคุณภาพ

                   -  ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของอาจารย์และบุคลากร   

                   -  ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก

                   -  อื่น ๆ ตามบริบทของสถาบัน

๓.      มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ในข้อ ๒

๔.      มีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และดำเนินการตามแผน

๕.      มีการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานตามแผน และรายงานต่อสภาสถาบันเพื่อพิจารณาอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

๖.      มีการนำผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากสภาสถาบันไปใช้ในการปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป

เกณฑ์การประเมิน :

คะแนน ๑

คะแนน ๒

คะแนน ๓

คะแนน ๔

คะแนน ๕

มีการดำเนินการ

๑ ข้อ

มีการดำเนินการ

๒ ข้อ

มีการดำเนินการ

หรือ ๔ ข้อ

มีการดำเนินการ

๕ ข้อ

มีการดำเนินการ

๖ ข้อ

 

ผลการดำเนินงาน :

เกณฑ์

การดำเนินงานในแต่ละข้อ

หมายเลขเอกสาร

ข้อ ๑

สถาบันฯ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานบริหารความเสี่ยง  โดยผู้บริหารระดับสูงและตัวแทนที่รับผิดชอบพันธกิจหลักของสถาบันร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะทำงาน  สถาบันฯได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยคณะกรรมการบริหารสถาบันฯทั้งชุด

๗.๔ – ๑ – ๐๑

ข้อ ๒

สถาบันฯ  มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง  มีการประชุมของคณะกรรมการเพื่อสรุปและรวบรวมความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้แก่  ความเสี่ยงด้านงบการเงินและงบประมาณ  ด้านนโยบาย  ด้านการปฏิบัติงาน และความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก

๗.๔ – ๒ – ๐๑

๗.๔ – ๒ – ๐๒

ข้อ ๓

สถาบันฯ  มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ในข้อ ๒   คณะกรรมการได้มีการประเมินความเสี่ยงของแต่ละด้าน  และมีการจัดลำดับความเสี่ยงอย่างชัดเจน

๗.๔ – ๓ – ๐๑

ข้อ ๔

สถาบันฯ  มีการจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง  และดำเนินการตามแผน  คณะกรรมการได้กำหนดให้มีการจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงของส่วนงานเพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ

๗.๔ – ๔ – ๐๑

ข้อ ๕

สถาบันฯ  มีการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานตามแผน  ซึ่งคณะกรรมการได้มีการรายงานผลการประเมินความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริหารสถาบันฯ  จำนวน  ๑ ครั้ง

๗.๔ – ๕ – ๐๑

ข้อ ๖

สถาบันฯ   มีการนำผลการประเมิน  และข้อเสนอแนะจากสภาสถาบันไปใช้ในการปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดปี   คณะกรรมการประจำได้พิจารณาผลการประเมินความเสี่ยงเพื่อการวิเคราะห์ผลที่อาจเกิดขึ้นในปีถัดไป

๗.๔ – ๖ – ๐๑


ผลการประเมินตนเอง

ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้

เป้าหมาย

ผลการดำเนินงาน

คะแนนที่ได้

การบรรลุเป้าหมาย

ระบบบริหารความเสี่ยง

๖ ข้อ

๖ ข้อ

๕ คะแนน

ch0.jpg สูงกว่าเป้าหมาย
ch1.jpg เป็นไปตามเป้าหมาย
ch0.jpg ต่ำกว่าเป้าหมาย


รายการหลักฐาน :

ที่

รายการหลักฐาน

รหัสหลักฐาน

แหล่งหลักฐาน

รายชื่อคณะกรรมการบริหารสถาบันฯ

๗.๔ – ๑ – ๐๑

 

-การบริหารความเสี่ยงสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล

-รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำส่วนงาน

๗.๔ – ๒ – ๐๑

๗.๔ – ๒ – ๐๒

 

-การกำหนดความเสี่ยง

-การจัดทำแผนความเสี่ยง

๗.๔ – ๓ – ๐๑

 

แผนการบริหารความเสี่ยง

๗.๔ – ๔ – ๐๑

 

สรุปการประเมินความเสี่ยง

๗.๔ – ๕ – ๐๑

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันฯ

๗.๔ – ๖ – ๐๑

 ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ ๑๓  การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถาบัน

เกณฑ์การประเมิน

ใช้ค่าคะแนนการประเมินผลผู้บริหารโดยคณะกรรมการที่สภาสถาบันแต่งตั้ง (คะแนนเต็ม ๕)

ผลการดำเนินงาน :

          สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเลได้มีการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้อำนวยการกับมหาวิทยาลัยบูรพาตามแบบข้อตกลงการปฏิบัติงานในตำแหน่งหัวหน้าส่วนงานและมีการประเมินการปฏิบัติงานตำแหน่งตามเกณฑ์และข้อบังคับของมหาวิทยาลัย โดยมีสภามหาวิทยาลัยเป็นผู้ดำเนินการว่าด้วยข้อบังคับการประเมินผู้ปฏิบัติงานทุก ๒ ปี

การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน

ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพื้นฐาน

ประกอบตัวบ่งชี้

เป้าหมาย

ผลการดำเนินงาน

คะแนนที่ได้

การบรรลุเป้าหมาย

การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหาร

คะแนนเฉลี่ย

๔.๕๑

 

 

๕ คะแนน

ch0.jpg สูงกว่าเป้าหมาย
ch1.jpg เป็นไปตามเป้าหมาย
ch0.jpg ต่ำกว่าเป้าหมาย

 

รายการหลักฐาน :

ที่

รายการหลักฐาน

รหัสหลักฐาน

แหล่งหลักฐาน

อ้างคำสั่งการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยบูรพา

๑๓๑ – ๐๑