องค์ประกอบที่ ๕ การบริการทางวิชาการแก่สังคม

ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑ :     ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม

ชนิดของตัวบ่งชี้ :  กระบวนการ

เกณฑ์มาตรฐาน :

๑.      มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม และดำเนินการตามระบบที่กำหนด

๒.      มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน

๓.      มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการวิจัย

๔.      มีการประเมินผลความสำเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย

๕.      มีการนำผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมบการเรียนการสอนและการวิจัย

 

เกณฑ์การประเมิน :

คะแนน ๑

คะแนน ๒

คะแนน ๓

คะแนน ๔

คะแนน ๕

มีการดำเนินการ

๑ ข้อ

มีการดำเนินการ

๒ ข้อ

มีการดำเนินการ

ข้อ

มีการดำเนินการ

๔ ข้อ

มีการดำเนินการ

๕ ข้อ

 

ผลการดำเนินงาน :

เกณฑ์

การดำเนินงานในแต่ละข้อ

หมายเลขเอกสาร

ข้อ ๑

มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม และดำเนินการตามระบบที่กำหนดกำหนด

          สถาบันฯ มีระบบและกลไก การวางแนวทาง ขั้นตอน และหลักเกณฑ์ของการให้การบริการวิชาการด้านต่าง ๆ ที่สัมพันธ์กับพันธกิจของหน่วยงานและมหาวิทยาลัย และสอดคล้องกับพันธกิจ วิสัยทัศน์ และวัตถุประสงค์ขององค์กร และมีการวางแผนงานตามแผนยุทธศาสตร์ มีการตรวจสอบ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการการติดตามและการประเมินเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงคุณภาพของการให้บริการอย่างสม่ำเสมอเพื่อบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดทุก ๆ ๔ เดือน

  

๕.๑-๑-๐๑

๕.๑-๑-๐๒ 

ข้อ ๒

มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน

         เนื่องจากสถาบันฯไม่มีภารกิจที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนโดยตรง

 มีแต่การดำเนินงานทางอ้อมในเรื่องของการสนับสนุนการเรียนการสอน โดยมีการการสนับสนุนการเรียนการสอน ดังนี้ (รายงานประจำปี ๒๕๕๕

หน้า  ๗๗-๗๘)

๑.      การฝึกงานของนักศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร การเรียนการสอน

ระดับอุดมศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเลมีการรับนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างๆ ทั่วประเทศ เพื่อเข้าฝึกงานในงานวิจัยสิ่งแวดล้อม งานวิจัยเพาะเลี้ยงสัตว์และพืชทะเล งานวิจัยความหลากหลาย

ทางชีวภาพทางทะเล งานวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพทางทะเล ฝ่ายสถานเลี้ยงสัตว์

น้ำเค็ม ฝ่ายบริการวิชาการ ฝ่ายพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ทางทะเล เพื่อให้นักศึกษา

ได้มีโอกาสในการศึกษาหาความรูฝึกประสบการณ์ในการทำงานวิจัยจาก

นักวิทยาศาสตร์ที่อยู่ในแต่ละงานวิจัยของสถาบันฯ การดูแลสถานเลี้ยงสัตว์น้ำเค็ม

การดูแลพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ทางทะเล การจัดทำกิจกรรมการเรียนรู้ในสถาน

เลี้ยงสัตว์น้ำเค็ม การเป็นวิทยากร เป็นต้น โดยมีการรับนักศึกษามาฝึกงานในช่วง

ปิดระหว่างภาคเรียนและระหว่างปีการศึกษาเป็นประจำทุกปี และหลังจากการ

ฝึกงานจะมีการประเมินผลการฝึกงานจากผู้ควบคุมการฝึกงานและผู้เข้ามาฝึกงาน

และผลจากการประเมินจะนำมาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาและปรับปรุง

กระบวนการฝึกงานต่อไป

      ๒. การรับนักเรียนเข้ามาทำโครงงานวิทยาศาสตร์ ในปี งบประมาณ พ.. ๒๕๕๕ งานวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์และพืชทะเล ฝ่ายวิจัยวิทยาศาสตร์ทางทะเล ได้รับนักเรียนจากโรงเรียนชลกันยานุกูลเข้ามาทำโครงงานวิทยาศาสตร์ของนางสาวนภัสนันท์ นิยมธรรมรัตน์ นางสาวรุจยา สุริยะจันทร์ และนางสาวลลิตา ลีละศาสตร์ จากโรงเรียนชลกันยานุกูล เรื่องการศึกษาขนาดของชิ้นเลือกหอยนางรมที่เหมาสมในการทำหินเป็นเทียม

 

 

 

 

๕.๑–๒-๐๑

 

 

 

ข้อ ๓

มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการวิจัย

      สำหรับในปีการศึกษา ๒๕๕๕ สถาบันฯ การนำความรู้จากการวิจัยเผยแพร่

ออกไปภายนอก เพื่อเผยแพร่ความรู้จากการวิจัยและองค์ความรู้ของ

นักวิทยาศาสตร์สู่ภายนอกในช่องทางต่างๆ เช่น บทความเผยแพร่ในจุลสาร

วารสาร และนิตยสารรวมทั้ง ตอบคำถามเกี่ยวกับความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ทาง

ทะเลผ่านทางเว็บบอร์ดของสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเลบนเว็ปไซด์สถาบันhttp://www.bims.buu.ac.th

      การไปบรรยายเพื่อเสนอความรู้จากการวิจัยและองค์ความรู้เกี่ยวกับการวิจัย

ของนักวิทยาศาสตร์ให้หน่วยงานภายนอก เป็นต้น ยกตัวอย่างเช่น เอกสาร

ประกอบการ การเสนอผลการวิเคราะห์น้ำในบริเวณชายหาดบางแสน และ

บทคัดย่อผลงานวิจัย ผ่านทางเว็ปไซด์สถาบันฯ

 

๕.๑-๓-๐๑

 

 

 

  

๕.๑-๓-๐๒

 

 

 

 

  ข้อ ๔

มีการประเมินผลความสำเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย

       ในกระบวนการดำเนินงานด้านบริการวิชาการในแต่ละกิจกรรมได้มีการ

ประเมินผลและความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมกิจกรรม  เช่น การประเมินความ

คิดเห็นของผู้เข้าชมสถานเลี้ยงสัตว์น้ำเค็มและพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ทางทะเล

การประเมินผลการดำเนินงานของลานเรียนรู้ในสถานเลี้ยงสัตว์น้ำเค็ม 

การประเมินความคิดเห็นในการฝึกงานของนักศึกษา

 

 

๕.๑-๔-๐๑

 

ข้อ ๕

มีการนำผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมการเรียนการสอนและการวิจัย

              ในการดำเนินโครงการ/กิจกรรมด้านบริการวิชาการได้มีการประชุมเพื่อนำผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานของโครงการอย่างต่อเนื่อง เช่น การประชุมคณะกรรมการรับฟังความคิดเห็นของผู้เข้าชมสถานเลี้ยงสัตว์น้ำเค็มและพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ทางทะเล การประชุมการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ของลานเรียนรู้ในสถานเลี้ยงสัตว์น้ำเค็ม การประเมินผลการฝึกงานของนักศึกษาและผู้ให้การฝึกงาน เป็นต้น เพื่อนำผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงการดำเนินงานในครั้งถัดไป

  

๕.๑-๕-๐๑

๕.๑-๕-๐๒

 

 

 ผลการประเมินตนเอง

ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้

เป้าหมาย

ผลการดำเนินงาน

คะแนนที่ได้

การบรรลุเป้าหมาย

ระบบและกลไกการบริการ

ทางวิชาการแก่สังคม

๕ ข้อ

๕ ข้อ

๕ คะแนน

ch0.jpg สูงกว่าเป้าหมาย
ch1.jpg เป็นไปตามเป้าหมาย
ch0.jpg ต่ำกว่าเป้าหมาย

 

รายการหลักฐาน :

ที่

รายการหลักฐาน

หมายเลขเอกสาร

-แผนยุทธศาสตร์สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล (พ.ศ.๒๕๕๓ – ๒๕๖๒) ด้านบริการวิชาการ

-การประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฎิบัติงานด้านบริการวิชาการประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕

-หนังสือเชิญเป็นวิทยากร

๕.๑-๑-๐๑


๕.๑-๑-๐๒

รายงานประจำปี ๒๕๕๕ หน้า ๗๗- ๗๘

๕.๑–๒-๐๑

รายงานประจำปี ๒๕๕๕ หน้า ๖๙- ๗๕

๕.๑-๓-๐๑

ประเมินความคิดเห็นของผู้เข้าชมสถานเลี้ยงสัตว์น้ำเค็มและพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ทางทะเล

๕.๑-๔-๐๑

-รายงานการประชุมคณะกรรมการรับฟังความคิดเห็นของผู้เข้าชมสถานเลี้ยงสัตว์น้ำเค็มและพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ทางทะเล

-รายงานการประชุมการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ของลานเรียนรู้ในสถานเลี้ยงสัตว์น้ำเค็ม

๕.๑-๕-๐๑

๕.๑-๕-๐๒

 

 

ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๒ :     กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม

ชนิดของตัวบ่งชี้ :  กระบวนการ

เกณฑ์มาตรฐาน :

๑.      มีการสำรวจความต้องการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือ ภาคเอกชน หรือหน่วยงาน

วิชาชีพเพื่อประกอบการกำหนดทิศทางและการจัดทำแผนการบริการทางวิชาการตามจุดเน้นของสถาบัน

๒.      มีความร่วมมือด้านบริการทางวิชาการเพื่อการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของ

ชุมชน หรือภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือหน่วยงานวิชาชีพ

๓.      มีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการต่อสังคม

๔.      มีการนำผลการประเมินในข้อ ๓ ไปพัฒนาระบบและกลไก หรือกิจกรรมการให้บริการ

ทางวิชาการ

๕.      มีการพัฒนาความรู้ที่ได้จากการให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากร

ภายในสถาบันและเผยแพร่สู่สาธารณชน

 

เกณฑ์การประเมิน :

คะแนน ๑

คะแนน ๒

คะแนน ๓

คะแนน ๔

คะแนน ๕

มีการดำเนินการ

๑ ข้อ

มีการดำเนินการ

๒ ข้อ

มีการดำเนินการ

ข้อ

มีการดำเนินการ

๔ ข้อ

มีการดำเนินการ

๕ ข้อ

 

ผลการดำเนินงาน :

เกณฑ์

การดำเนินงานในแต่ละข้อ

หมายเลขเอกสาร

ข้อ ๑

การสำรวจความต้องการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือ ภาคเอกชน หรือหน่วยงานวิชาชีพเพื่อประกอบการกำหนดทิศทางและการจัดทำแผนการบริการทางวิชาการตามจุดเน้นของสถาบัน

          สืบเนื่องจากการที่มีหน่วยงานภายนอกขอความอนุเคราะห์สถาบันฯ

ในการจัดกิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของสถาบันฯ ในการที่จะเป็นผู้นำทางด้านอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทางทะเล จึงได้นำความต้องการเหล่านี้มาใช้ในการกำหนดเป็นยุทธศาสตร์ด้านบริการวิชาการของสถาบันฯและเพื่อเป็นการเตรียมการขยายผลการดำเนินงานทางด้านสนองความต้องการของชุมชน ได้มีการประสานงานไปยังองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อทำโครงการให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นต่อไป

สำหรับในปีการศึกษา ๒๕๕๕ ได้ทำการสำรวจการต้องการความรู้ของผู้เข้าขมสถานเลี้ยงสัตว์น้ำเค็ม และรวบรวมความคิดเห็นที่ได้จากแบบสำรวจความคิดเห็นของผู้เข้าชมสถานเลี้ยงสัตว์น้ำเค็ม เพื่อนำมาใช้ในการปรับปรุงการนำเสนอความรู้แก่ผู้เข้าชมสถานเลี้ยงสัตว์น้ำเค็มต่อไป

 

 

 

๕.๒–๑-๐๑

๕.๒-๑-๐๒

๕.๒-๑-๐๓ 

 

 

ข้อ ๒

มีความร่วมมือด้านบริการทางวิชาการเพื่อการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน หรือภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือหน่วยงานวิชาชีพ

              โครงการร่วมมือกัน..สร้างสรรค์แหล่งเรียนรู้ทางทะเล(Friends of Bangsaen Aquarium) เพื่อให้เกิดความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอกในการสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมในการจัดแสดงในสถานเลี้ยงสัตว์น้ำเค็ม ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ทางทะเล ให้สามารถพัฒนาและปรับปรุงให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่เสริมสร้างฐานความรู้ที่ถูกต้องให้แก่เยาวชนและประชาชนทั่วไปที่มาเข้ามาชม ซึงเป็นการสร้างความเข็มแข็งทางด้านความรู้แก่สังคมในรูปแบบหนึ่ง สถาบันฯ จึงได้จัดทำ “โครงการร่วมมือกัน..สร้างสรรค์แหล่งเรียนรู้ทางทะเล”ขึ้น และในปีการศึกษา ๒๕๕๕ ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกดังต่อไปนี้

-   บริษัท จิ้วฮวด จำกัด ให้งบสนับสนุน เป็นจำนวนเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท

-   บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ให้งบสนับสนุน เป็นจำนวนเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท

-   บริษัทเอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ให้งบสนับสนุน เป็นจำนวนเงิน ๖๐,๐๐๐ บาท

-   ชมรม Siam Reef Club ให้งบสนับสนุน เป็นจำนวนเงิน ๖๐,๐๐๐ บาท

-   บริษัท สหไทยพัฒนภัณฑ์ จำกัด ให้งบสนับสนุน เป็นจำนวนเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท

-   บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทยเทรดดิ้ง จำกัด ให้งบสนับสนุน เป็นจำนวนเงิน ๒๕,๐๐๐ บาท

-   ผู้จัดการ ธนาคารกรุงไทย จำกัด มหาชน สาขาแหลมทอง

บางแสน ให้งบสนับสนุน เป็นจำนวนเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท

-   บริษัท RPT Asia จำกัด ให้งบสนับสนุน เป็นจำนวนเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท

      การสร้างความเข้มแข็งในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทาง

ทะเล เพื่อเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการดูแลทรัพยากร-ธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมทางทะเล สถาบันฯจึงได้มีการร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก

การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลทรัพยากรธรรมชาติ ได้แก่

ความร่วมมือระหว่างสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล บริษัทเอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ชุมชนแหลมฉบัง และเทศบาลตำบลแหลมฉบัง ในการดูแลสิ่งแวดล้อมในบริเวณพื้นที่ของชุมชนแหลมฉบังซึ่งมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๗ มาจนถึงปัจจุบันอย่าง โดยมีการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนในการดูแลสิ่งแวดล้อมด้วยตัวของชุมชนเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจกรรมการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและการดูแลสิ่งแวดล้อมให้แก่เยาวชนซึ่งจะมีผลให้เยาวชนสามารถวิเคราะห์สภาพสิ่งแวดล้อมของชุมชนได้ด้วยตนเอง ด้วยการจัดกิจกรรมการเยาวชนรักษ์ถิ่น...รักษ์สิ่งแวดล้อม เป็นประจำทุกปี

          โครงการการเผยแพร่วิทยาศาสตร์ทางทะเล และการอนุรักษ์ทรัพยากรสู่ภูมิภาคสัญจร เป็นการนำองค์ความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ทางทะเลและการอนุรักษ์ทรัยพยากรไปยังกลุ่มเป้าหมายเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ทางทะเลและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางทะเลให้แก่เยาวชนในพื้นที่เป้าหมายในแต่ละปี

 

 

๕.๒-๒-๐๑

๕.๒-๒-๐๒

 

ข้อ ๓

มีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการต่อสังคม

          ในการดำเนินกิจกรรมการบริการวิชาการแก่สังคม ได้มีการประเมินความคิดเห็นจากโครงการกาที่ได้จัดขึ้น เช่น การสำรวจความคิดเห็นของผู้เข้าชมสถานเลี้ยงสัตว์น้ำเค็ม การสำรวจผลการเรียนรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรม ณ ลานเรียนรู้ในสถานเลี้ยงสัตว์น้ำเค็ม

๕.๒-๓-๐๑

๕.๒-๓-๐๒

 

 

ข้อ ๔

มีการประเมินผลความสำเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย

      ในการดำเนินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านบริการวิชาการได้นำผลการ

ดำเนินกิจกรรมด้านบริการวิชาการ รวมทั้งกิจกรรมที่กล่าวไปแล้วในข้อ ๓ มาใช้

ในการวางแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการด้านบริการวิชาการ เช่น การนำปัญหา

ที่ได้รับจากการสำรวจความคิดเห็นของผู้เข้ามาใช้บริการมาปรับแผนยุทธศาสตร์

และแผนปฏิบัติการของหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้อง

 

 

๕.๒-๔-๐๑

 

 

 

ข้อ ๕

มีการพัฒนาความรู้ที่ได้จากการให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากรภายในสถาบันและเผยแพร่สู่สาธารณชน

          สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเลมีการนำความรู้ทางวิชาการต่างๆ ทั้งจากการวิจัย การอบรม องค์ความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับ วิทยาศาสตร์ทางทะเล รวมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในบริเวณชายฝั่งทะเลบางแสนเผยแพร่ผ่านทางเว็ปไซด์ของสถาบันฯ http://www.bims.buu.ac.th เพื่อเป็นการเผยแพร่สู่สาธารณชน รวมทั้งบุคลากรของสถาบันฯ สามารถเข้าไปศึกษาหาความรู้ได้ เช่น เอก สารการอบรมเทคนิคการเพาะเลี้ยงปลาการ์ตูนเชิงพาณิขย์ ปรากฏการณ์ปลาตายในบริเวณชายหาดบางแสน เป็นต้น

ได้มีการนำประสบการณ์และความรู้ของผู้ทำงานด้านการจัดแสดงในสถานเลี้ยงสัตว์น้ำเค็ม พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ทางทะเล และการจัดนิทรรศการภายนอก มาเล่าประสบการณ์และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในกลุ่มบุคลากรของสถาบันฯ ที่ทำงานในด้านการจัดแสดงและผู้ที่สนใจ

 

 ๕.๒-๕-๐๑

 

๕.๒-๕-๐๒

 

ผลการประเมินตนเอง

ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้

เป้าหมาย

ผลการดำเนินงาน

คะแนนที่ได้

การบรรลุเป้าหมาย

กระบวนการบริการทาง

วิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม

๕ ข้อ

๕ ข้อ

๕ คะแนน

ch0.jpg สูงกว่าเป้าหมาย
ch1.jpg เป็นไปตามเป้าหมาย
ch0.jpg ต่ำกว่าเป้าหมาย

 

รายการหลักฐาน :

ที่

รายการหลักฐาน

รหัสหลักฐาน

-โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.. ๒๕๕๖

-โครงการเผยแพร่วิทยาศาสตร์ทางทะเล และการอนุรักษ์

ทรัพยากรสู่ภูมิภาคสัญจร

-ผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าชมสถาบันฯ


๕.๒–๑-๐๑

๕.๒-๑-๐๒

๕.๒-๑-๐๓


-โครงการร่วมมือกัน..สร้างสรรค์แหล่งเรียนรู้ทางทะเล(Friends

of Bangsaen Aquarium)

-โครงการค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเล สำหรับเยาวชนครั้งที่ ๒๘      

๕.๒-๒-๐๑

๕.๒-๒-๐๒


-โครงการงูๆๆ ปลาๆๆ ทายซิว่านี่งูหรือปลา

-โครงการเที่ยวทะเลอย่างไรให้ปลอดภัยจากสัตว์ทะเลที่มีพิษ

- แบบสำรวจความต้องการในรูปแบบโครงการลานเรียนรู้การจัดแสดงในสถานเลี้ยงสัตว์น้ำเค็ม

๕.๒-๓-๐๑

๕.๒-๓-๐๒

๕.๒-๓-๐๓ 

รายงานการประชุมคณะกรรมการ

๕.๓-๔-๐๑

http://www.bims.buu.ac.th

-รายงานการจัดทำ KM ด้านบริการวิชาการ

๕.๓-๕-๐๑

๕.๓-๕-๐๒