องค์ประกอบที่ ๔ การวิจัย

ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๑ :     ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

ชนิดของตัวบ่งชี้ :  กระบวนการ

เกณฑ์มาตรฐาน :    

๑.      มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนด้านการวิจัยของสถาบัน และดำเนินการตามระบบที่กำหนด

๒.      มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับการจัดการเรียนการสอน

๓.      มีการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์และให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณการวิจัยแก่อาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำ

๔.      มีการจัดสรรงบประมาณของสถาบัน เพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

๕.      มีการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ตามอัตลักษณ์ของสถาบันอย่างน้อยในประเด็นต่อไปนี้                                                                                                                                                    

                   -  ห้องปฏิบัติการวิจัยฯ หรือหน่วยวิจัยฯ หรือศูนย์เครื่องมือ หรือศูนย์ให้คำปรึกษาและสนับสนุนการวิจัยฯ

                   -  ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยฯ

                   -  สิ่งอำนวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยฯ เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิจัย

                   -  กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยฯ เช่น การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงานสร้างสรรค์ การจัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ (visiting professor)

๖.      มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนในข้อ ๔ และข้อ ๕ อย่างครบถ้วนทุกประเด็น

๗.      มีการนำผลการประเมินไปปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของสถาบัน

เกณฑ์การประเมิน :

คะแนน ๑

คะแนน ๒

คะแนน ๓

คะแนน ๔

คะแนน ๕

มีการดำเนินการ

๑ ข้อ

มีการดำเนินการ

๒ หรือ ๓ ข้อ

มีการดำเนินการ

๔ หรือ ๕ ข้อ

มีการดำเนินการ

๖ ข้อ

มีการดำเนินการ

๗ ข้อ

 

ผลการดำเนินงาน :

เกณฑ์

การดำเนินงานในแต่ละข้อ

หมายเลขเอกสาร

ข้อ ๑

สถาบันฯมีระบบและกลไกบริหารงานวิจัย เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนด้านการวิจัยของสถาบันฯ ดังสรุปเป็นแผนภูมิ (๔.๑ ๐๑) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

     . กำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนงาน โดยมีฝ่ายวิจัยวิทยาศาสตร์ทางทะเลเป็นผู้รับผิดชอบและดำเนินการด้านการวิจัยและมีการแบ่งส่วนงานของฝ่ายวิจัย เพื่อจัดกลุ่มความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ออกเป็น ๔ งานวิจัย คือ งานวิจัยสิ่งแวดล้อมทางทะเล  งานวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์และพืชทะเล งานวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเล และงานวิจัยทคโนโลยีชีวภาพทางทะเล ซึ่งเป็นที่มาของโครงสร้างการแบ่งส่วนงานในฝ่ายวิจัยออกเป็น ๔ งานตามชื่องานวิจัยดังกล่าว (๔.๑–๑– ๐๒)

      . กำหนดผู้รับผิดชอบบริหารด้านการวิจัย โดยมีหัวหน้าฝ่ายวิจัยวิทยาศาสตร์ทางทะเลภายใต้การกำกับของผู้ช่วยผู้อำนวยการที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลภารกิจด้านการวิจัยของสถาบันฯเป็นผู้รับผิดชอบ และมีหัวหน้างานวิจัยรับผิดชอบในการดำเนินงานในแต่ละงานวิจัย ทั้งนี้จะมีนักวิทยาศาสตร์ที่มาจากฝ่ายต่างๆมาร่วมเป็นทีมงานวิจัย ได้แก่ ฝ่ายวิจัยวิทยาศาสตร์ทางทะเล ฝ่ายสถานเลี้ยงสัตว์น้ำเค็ม ฝ่ายพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ทางทะเล และสถานีวิจัย โดยนักวิทยาศาสตร์แต่ละคนมีสิทธ์ที่จะสังกัดได้๑-๒งานวิจัยตามความรู้ความสามารถทั้งนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทั้งในด้านวิชาการ และการบริหารทรัพยากร

     . กำหนดนโยบาย เป้าหมาย และทิศทางการวิจัย (๔.๑–๑– ๐๓)รวมทั้งแผนยุทธศาสตร์ด้านวิจัย และแผนปฏิบัติงานประจำปี ไว้ชัดเจน (๔.๑–๑– ๐๔)

      . มีการดำเนินงานตามแผนทั้งแผนยุทธศาสตร์ด้านวิจัยและแผนปฏิบัติงานประจำปี โดยจะมีการสนับสนุนในเรื่องของการพัฒนาบุคลากร ทั้งการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น และการเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ในวิชาชีพด้วยการอบรม ประชุม สัมมนา และดูงานทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งมีการสนับสนุนในเรื่องของงบประมาณให้ด้วย เช่น การจัดสรรงบประมาณจากเงินรายได้ของสถาบันฯเพื่อเป็นทุนวิจัยให้กับนักวิทยาศาสตร์ รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพื่อการบริหารงานวิจัย เช่น งบประมาณสนับสนุนการปฏิบัติงานของกลุ่มวิจัย การจัดซื้อเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆในการทำวิจัย การตีพิมพ์เผยพร่ผลงานวิจัยต่างๆ และทุนพัฒนาบุคลากร เป็นต้น 

       . มีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนของสถาบันฯ โดยหัวหน้างานวิจัยจะรายงานผลการปฏิบัติงานของแต่ละงานวิจัยเป็นรายปีงบประมาณรวม  ๓ งวด ๆ ละ ๔  เดือน แล้วหัวหน้าฝ่ายวิจัยจัดทำสรุปเป็นภาพรวมของฝ่ายวิจัย และของสถาบันฯ (ด้านวิจัย) ตามลำดับ (๔.๑–๑– ๐๕ และ ๔.๑–๑– ๐๖)

       .  มีการนำผลการประเมินไปปรับปรุงแก้ไขก่อนสิ้นปีงบประมาณ โดยมีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ด้านวิจัยและแผนปฏิบัติงานประจำปี(๔.๑–๑– ๐๗)

๔.๑ ๐๑

๔.๑ ๐๒

๔.๑ ๐๓

๔.๑ ๐๔

๔.๑ ๐๕

๔.๑ ๐๖

๔.๑ ๐๗

 

 

ข้อ ๒

เนื่องจากสถาบันฯไม่มีภารกิจที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนโดยตรง มีแต่การดำเนินงานทางอ้อมในเรื่องของการสนับสนุนการเรียนการสอน โดยมีการบูรณาการกระบวนการวิจัยกับการสนับสนุนการเรียนการสอน ดังนี้

      . การทำปัญหาพิเศษ/ วิทยานิพนธ์  สถาบันฯได้รับนิสิต นักศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างๆทั้งในและต่างประเทศเข้ามาทำปัญหาพิเศษและวิทยานิพนธ์โดยมีนักวิทยาศาสตร์ของสถาบันฯทำหน้าที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา หรือที่ปรึกษาร่วม ทั้งนี้หัวข้อเรื่องปัญหาพิเศษ/ วิทยานิพนธ์ จะเป็นงานวิจัยหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของโครงการวิจัยที่นักวิทยาศาสตร์ของสถาบันฯรับผิดชอบอยู่ ซึ่งในปีงบประมาณ พ.. ๒๕๕๕ มีนิสิต นักศึกษาจากสถาบันฯการศึกษาต่างๆมาทำงานวิจัยเพื่อเป็นปัญหาพิเศษและวิทยานิพนธ์รวม ๑๑ คน (รายงานประจำปี ๒๕๕๕ หน้า ๗๕-๗๖)

     . การับนิสิต/นักศึกษาฝึกงาน   สถาบันฯได้รับนิสิต นักศึกษาในระดับปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาต่างๆทั่วประเทศ เข้ารับการฝึกงานในฝ่ายต่างๆ ได้แก่ ฝ่ายวิจัย ฝ่ายสถานเลี้ยงสัตว์น้ำเค็ม ฝ่ายพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ทางทะเล และสถานีวิจัย โดยนิสิต/นักศึกษาที่มาฝึกงานที่ฝ่ายวิจัยนั้นจะได้รับการสอนให้ทำงานวิจัยและช่วยนักวิทยาศาสตร์ในการทำงานวิจัยในโครงการวิจัยต่างๆด้วย   ในปีงบประมาณ พ.. ๒๕๕๕ มีนิสิต นักศึกษาเข้ารับการฝึกงานที่สถาบันฯรวมทั้งสิ้น ๖๗ คน จากสถาบันการศึกษาจำนวน ๑๘. สถาบัน (รายงานประจำปี ๒๕๕๕ หน้า  ๗๖ - ๗๗)

      ๓ การรับนักเรียนเข้ามาทำโครงงานวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรการเรียนการสอนมัธยมศึกษาตอนปลาย ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของการจัดการศึกษาให้เชื่อมโยงและต่อเนื่องจากระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสู่ระดับอุดมศึกษาตามแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติฉบับปรับปรุง (พ.. ๒๕๕๒- ๒๕๕๙)  โดยในปีงบประมาณ พ.. ๒๕๕๕ งานวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์และพืชทะเล ฝ่ายวิจัยวิทยาศาสตร์ทางทะเล ได้รับนักเรียนจากโรงเรียนชลกันยานุกูลจำนวน ๓ คน เข้ามาทำโครงงานวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ โครงการ ซึ่งหัวข้อโครงงานวิทยาศาสตร์เป็นส่วนหนึ่งที่สถาบันฯกำลังดำเนินการอยู่ (รายงานประจำปี ๒๕๕๕ หน้า ๗๗-๗๙)

๔.๑ ๐๑

ข้อ ๓

สถาบันฯได้ดำเนินการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยและให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณการวิจัยแก่นักวิทยาศาสตร์ดังนี้

    . สนับสนุนให้มีการเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถและประสบการณ์โดยการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นทั้งหลักสูตรระดับชาติและนานาชาติโดยจัดสรรทุนพัฒนาบุคลากรให้ ซึ่งในปัจจุบันมีนักวิทยาศาสตร์จำนวน ๒ คน ได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาระดับปริญญาเอกเป็นเวลา ๓ ปีๆละไม่เกิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๔ (๔.๑ – ๓- ๐๑ และ ๔.๑ – ๓- ๐๒)

     . สนับสนุนการเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ในวิชาชีพด้วยการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา และดูงานทั้งในและต่างประเทศโดยสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้หรืออนุญาตให้ใช้รถยนต์ของสถาบันฯในการเดินทาง

     . สนับสนุนให้นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่เขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอทุนวิจัยจากเงินรายได้ของสถาบันฯ ภายใต้การกำกับ ดูแลและแนะนำของนักวิทยาศาสตร์อาวุโสเพื่อให้มีโอกาสได้รับทุนมากขึ้น             

. สนับสนุนนักวิทยาศาสตร์ไปร่วมทำงานวิจัยกับหน่วยงานอื่นที่มีชื่อเสียงเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และสร้างเครือข่ายการวิจัยร่วมกัน (๔.๑ – ๓- ๐๓)

      ๕ สนับสนุนให้นักวิทยาศาสตร์ไปเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุมวิชาการทั้งในและต่างประเทศโดยการสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้ โดยเฉพาะให้มีการเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยายเพื่อจะได้เป็นที่รู้จักของคนทั่วไป (๔.๑ – ๓- ๐๔)

      .  สร้างเครือข่ายการวิจัยโดยการจัดทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (Memorandum of Understanding; MOU) กับสถาบันอื่นทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เพื่อจะได้มีการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ตลอดจนการทำงานวิจัยร่วมกัน (๔.๑ – ๓- ๐๕)

      . สร้างแรงจูงใจให้กับนักวิทยาศาสตร์ เช่น การยกย่องนักวิทยาศาสตร์ที่มีผลงานวิจัยดีเด่นหรือได้รับรางวัลโดยนำไปใช้ประกอบการพิจารณาความดีความชอบในการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี และประกาศยกย่องในที่ประชุมนักวิทยาศาสตร์ตลอดจนการประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป โดยจัดทำใบบอกข่าวพิมพ์เผยแพร่ภายในสถาบันฯและมหาวิทยาลัย  

. มีการเผยแพร่และให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณนักวิจัยที่จัดทำโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติให้นักวิทยาศาสตร์รับทราบในการประชุมนักวิทยาศาสตร์และผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์  ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔  (๔.๑ – ๓- ๐๖) และเผยแพร่ทาง e-mail ให้ทุกคนได้รับทราบ รวมทั้งได้จัดทำแผ่นป้ายติดประกาศไว้ภายในบริเวณห้องปฏิบัติการ นอกจากนี้มีการกำกับให้ปฏิบัติตามจรรยาบรรณต่อการทำวิจัยตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้ด้วย โดยในการทำวิจัยที่มีการใช้สัตว์หรือกลุ่มตัวอย่างที่เป็นมนุษย์ นักวิทยาศาสตร์ต้องเสนอโครงการวิจัยให้มหาวิทยาลัยพิจารณาจรรยาบรรณการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์หรือจรรยาบรรณการวิจัยในมนุษย์  เมื่อโครงการได้ผ่านความเห็นชอบแล้วจึงจะดำเนินการวิจัยได้ (๔.๑ – ๓- ๐๗) เนื่องจากนักวิจัยต้องมีความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ศึกษาวิจัย ไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่มีชีวิต หรือไม่มีชีวิต  และต้องเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่ใช้เป็นตัวอย่างในการวิจัย

๔.๑ ๐๑

๔.๑ ๐๒

๔.๑ ๐๓

๔.๑ ๐๔

๔.๑ ๐๕

๔.๑ ๐๖

๔.๑ ๐๗

 

 

 

ข้อ ๔

สถาบันฯมีการจัดสรรงบประมาณจากเงินรายได้ปีละ  ๒๐๐,๐๐๐ บาท   เพื่อเป็นเงินทุนอุดหนุนวิจัยสำหรับนักวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่เพื่อให้มีประสบการณ์ในการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยและดำเนินการวิจัย ตลอดจนงานวิจัยที่ต้องการทราบผลในเบื้องต้นก่อนเพื่อดูความเป็นไปได้สำหรับการวิจัยขั้นสูงและขอทุนจากแหล่งทุนภายนอกในโอกาสต่อไป  รวมทั้งเพื่อให้นักวิทยาศาสตร์ที่กลับจากลาศึกษาต่อและยังไม่สามารถหาแหล่งทุนวิจัยจากภายนอกได้ทันจะได้มีโอกาสดำเนินการวิจัยในระหว่างที่รอทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก  ทั้งนี้จะมีการประกาศให้ทุนวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้ของสถาบันฯหมวดเงินอุดหนุนการวิจัยเป็นประจำทุกปี  อย่างไรก็ตามสถาบันฯมีนโยบายที่จะให้นักวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะนักวิทยาศาสตร์อาวุโสหาแหล่งทุนทำการวิจัยจากภายนอกมากกว่าเพื่อแสดงถึงศักยภาพ

๔.๑ ๐๑

๔.๑ ๐๒

ข้อ ๕

สถาบันฯ มีการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยตามอัตลักษณ์ของสถาบัน ดังนี้    

     . มีห้องปฏิบัติการวิจัยต่างๆรวม ๑๕ ห้องและอาคารโรงเรือนเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ๑ หลัง พร้อมอุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆสำหรับใช้ในการทำวิจัย

     . อำนวยความสะดวกในการเข้ามาใช้ห้องปฏิบัติการวิจัยหรือทำงานวิจัยได้ตลอดเวลา ๒๔ ชั่วโมง

     . จัดระบบความปลอดภัยและการจัดการสารเคมีในห้องปฏิบัติการให้ได้มาตรฐานตามระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO ๑๔๐๐๑ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานวิจัยมีความปลอดภัยในการทำงาน

     . มีห้องสมุดเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์ทางทะเลของสถาบันฯเองสำหรับใช้ในการค้นคว้า รวมทั้งมีศูนย์สารสนเทศสำหรับสืบค้นข้อมูลและสารสนเทศต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่องานวิจัย นอกจากนี้นักวิทยาศาสตร์ยังสามารถใช้บริการสืบค้นข้อมูลด้านวิจัย ใช้ฐานข้อมูลและสารสนเทศรวมทั้งวารสารอิเลคทรอนิกส์ต่างๆของสำนักหอสมุดกลาง และอนุญาตให้บุคลากรไปสืบค้นข้อมูลจากแหล่งค้นคว้านอกมหาวิทยาลัยอีกด้วย

     . สนับสนุนความร่วมมือในการทำงานวิจัยระหว่างนักวิทยาศาสตร์ของสถาบันฯกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกเพื่อการแลกเปลี่ยนหรือเพิ่มพูนประสบการณ์ ความรู้และความเชี่ยวชาญให้กับนักวิทยาศาสตร์ เช่น การร่วมทำงานวิจัยกับภาควิชาวาริชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ และศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออก  เป็นต้น (๔.๑ – ๕–๐๑ และ ๔.๑ – ๕–๐๒)

. มีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมงานวิจัย ได้แก่ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องเทคนิคการใช้ Auto pipette อย่างถูกต้อง (๔.๑ – ๕–๐๓) โดยความร่วมมือกับบริษัทหริกุล ซายเอ็นซ์ จำกัด เพื่อให้นักวิทยาศาสตร์และนิสิตที่เข้ามาปฏิบัติงานในฝ่ายวิจัยฯมีความรู้ ความสามารถในการใช้และดูแลรักษา Auto-pipette ได้อย่างถูกวิธี  นอกจากนี้สถาบันฯยังได้จัดอบรมเกี่ยวกับการจัดการสารเคมีเป็นประจำทุกปี เพื่อทบทวนเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานกับสารเคมี โดยในปี ๒๕๕๕ ได้จัดอบรม  ในหัวข้อเรื่อง   การจัดการสารเคมีและของเสียจากห้องปฏิบัติการเพื่อชีวิตที่ดี

 (๔.๑ – ๕–๐๔)        

๔.๑ ๐๑

๔.๑ ๐๒

๔.๑ ๐๓

๔.๑ ๐๔

 

 

ข้อ ๖

สถาบันฯมีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนในข้อ ๔ และข้อ ๕ อย่างครบถ้วนทุกประเด็น ดังนี้

. การติดตามและประเมินผลโครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากแหล่งทุนต่างๆ ได้แก่ งบประมาณแผ่นดิน งบเงินรายได้สถาบันฯ และ แหล่งทุนภายนอกอื่นโดยผ่านทางระบบฐานข้อมูลงานวิจัย มหาวิทยาลัยบูรพา (http://e-research.buu.ac.th) รวมทั้งการทำบันทึกข้อความแจ้งเป็นรายบุคคลสำหรับนักวิทยาศาสตร์ที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินรายได้ของส่วนงานให้เร่งรัดการส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ (๔.๑ – ๖–๐๑)               

. การติดตามประเมินผลการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยของสถาบันฯที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบันโดยให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการวิจัยแสดงความคิดเห็นในประเด็นต่างๆผ่านทางแบบสอบถาม รวมทั้งข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง เช่น การพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย ห้องปฏิบัติการและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เป็นต้น (๔.๑–๖–๐๒) รวมทั้งมีการติดตามประเมินผลการจัดกิจกรรมวิชาการด้วย (๔.๑–๖–๐๓ และ  ๔๑- ๐๔)

๔.๑ ๐๑

๔.๑ ๐๒

๔.๑ ๐๓

๔.๑ ๐๔

 

 

ข้อ ๗

สถาบันฯมีการนำผลการประเมินไปปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัย

๔.๑ ๐๑

 

ผลการประเมินตนเอง

ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้

เป้าหมาย

ผลการดำเนินงาน

คะแนนที่ได้

การบรรลุเป้าหมาย

ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

๗ ข้อ

๗ ข้อ

๕ คะแนน

ch0.jpg สูงกว่าเป้าหมาย
ch1.jpg เป็นไปตามเป้าหมาย
ch0.jpg ต่ำกว่าเป้าหมาย

 

รายการหลักฐาน :

ที่

รายการหลักฐาน

รหัสหลักฐาน

แหล่งหลักฐาน

แผนภูมิระบบและกลไกบริหารงานวิจัย

๔.๑ ๐๑

 

โครงสร้างการแบ่งส่วนงานของฝ่ายวิจัย

๔.๑ ๐๒

 

นโยบาย เป้าหมาย และทิศทางการวิจัยสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล

๔.๑ ๐๓

 

แผนยุทธศาสตร์สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล

ด้านวิจัย ปรับปรุงปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๕๕

๔.๑ ๐๔

 

แผนและผลการปฏิบัติงาน ด้านการวิจัย ประจำปี งบประมาณ ๒๕๕๕

๔.๑ ๐๕

 

แผนและผลการปฏิบัติงานของฝ่ายวิจัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕

๔.๑ ๐๖

 

 

แผนยุทธศาสตร์สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล

ด้านวิจัย ปรับปรุงปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๕๖

๔.๑ ๐๗

 

 

รายงานประจำปี ๒๕๕๕ หน้า ๗๕- ๗๙

๔.๑ ๐๑

 

ประกาศสถาบันฯ เรื่องผู้ได้รับทุนอุดหนุนการศึกษาภายในประเทศตามโครงการทุนอุดหนุนการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรประจำปี ๒๕๕๔ (สุชา)

๔.๑ ๐๑

 

๑๐

ประกาศสถาบันฯ เรื่องผู้ได้รับทุนอุดหนุนการศึกษาภายในประเทศตามโครงการทุนอุดหนุนการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรประจำปี ๒๕๕๔ (วรรณภา)

๔.๑ ๐๒

 

๑๑

หนังสือขอเชิญนักวิจัยร่วมงานวิจัย

๔.๑ ๐๓

 

๑๒

ประกาศสถาบันฯ เรื่องผู้ได้รับทุนอุดหนุนตามโครงการทุนอุดหนุนเพื่อการพัฒนาด้านวิชาการของบุคลากร มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปี ๒๕๕๕

๔.๑ ๐๔

 

๑๓

ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา กับ Nha Trang University ประเทศเวียดนาม

๔.๑ ๐๕

 

๑๔

รายงานการประชุมนักวิทยาศาสตร์และผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล  มหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔

๔.๑ ๐๖

 

๑๕

ตัวอย่างใบรับรองการอนุมัติให้ดำเนินการเลี้ยงและใช้สัตว์ ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาตามจรรยาบรรรณการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ของสภาวิจัยแห่งชาติ

๔.๑ ๐๗

 

๑๖

สรุปคำของบประมาณเงินรายได้สถาบันฯประจำปีงบประมาณ พ.. ๒๕๕๕

๔.๑ ๐๑

 

๑๗

ประกาศสถาบันฯ เรื่อง ผลการพิจารณาโครงการวิจัยเพื่อการขอรับทุนสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้สถาบันฯประจำปีงบประมาณ พ.. ๒๕๕๕

๔.๑ ๐๒

 

๑๘

ตัวอย่างหนังสือขอเชิญนักวิจัยร่วมงานวิจัยกับภาควิชาวาริชศาสตร์

๔.๑ ๐๑

 

๑๙

ตัวอย่างหนังสือขออนุเคราะห์นักวิชาการร่วมสำรวจวิจัยกับศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออก 

๔.๑ ๐๒

 

๒๐

โครงการฝึกอบรมบุคลากรสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล ด้านการจัดการสารเคมีและวัตถุอันตราย เรื่องความปลอดภัยในการทำงานกับสารเคมี แก๊ส และรังสี

๔.๑ ๐๓

 

๒๑

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องเทคนิคการใช้ Auto pipette อย่างถูกต้อง

๔.๑ ๐๔

 

๒๒

โครงการอบรมการจัดการระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ISO ๑๔๐๐๑:๒๐๐๔ เรื่อง   การจัดการสารเคมีและของเสียจากห้องปฏิบัติการเพื่อชีวิตที่ดี

๔.๑ ๐๔

 

๒๓

ตัวอย่างหนังสือทวงติดตามของสถาบันฯเพื่อให้ส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์งบประมาณเงินรายได้สถาบันฯ

๔.๑ ๐๑

 

๒๔

การติดตามและประเมินผลการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยปี ๒๕๕๕ สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล

๔.๑ ๐๒

 

๒๕

รายงานประเมินผลการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องเทคนิคการใช้ Auto pipette อย่างถูกต้อง

๔.๑ ๐๓

 

๒๖

รายงานประเมินผลการฝึกอบรมการจัดการสารเคมีและวัตถุอันตราย ประจำปี พ.. ๒๕๕๕

๔.๑ ๐๔

 

๒๗

การนำผลการประเมินไปปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัย

๔.๑ ๐๑

 

 ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๒ :    ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

ชนิดของตัวบ่งชี้ :  กระบวนการ

เกณฑ์มาตรฐาน :    

๑.      มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ

๒.      มีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เพื่อให้เป็นองค์ความรู้ที่คนทั่วไปเข้าใจได้ และดำเนินการตามระบบที่กำหนด

๓.      มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้จากข้อ ๒  สู่สาธารณชนและผู้เกี่ยวข้อง

๔.      มีการนำผลงานงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และมีการรับรองการใช้ประโยชน์จริงจากหน่วยงานภายนอกหรือชุมชน

๕.      มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์ และดำเนินการตามระบบที่กำหนด

๖.      มีระบบและกลไกส่งเสริมการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร และมีการยื่นจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร (เฉพาะกลุ่ม ค๑ และ ง)

 

เกณฑ์การประเมิน

คะแนน ๑

คะแนน ๒

คะแนน ๓

คะแนน ๔

คะแนน ๕

มีการดำเนินการ

๑ ข้อ

ตามเกณฑ์ทั่วไป

มีการดำเนินการ
๒ ข้อ

ตามเกณฑ์ทั่วไป

มีการดำเนินการ
๓ ข้อ

ตามเกณฑ์ทั่วไป

มีการดำเนินการ
๔ หรือ ๕ ข้อ

ตามเกณฑ์ทั่วไป

มีการดำเนินการครบ ๕ ข้อตามเกณฑ์ทั่วไป และครบถ้วนตามเกณฑ์มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุ่ม

 

ผลการดำเนินงาน :

เกณฑ์

การดำเนินงานในแต่ละข้อ

หมายเลขเอกสาร

ข้อ ๑

สถาบันฯมีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ ดังสรุปเป็นแผนภูมิ (๔.๒ ๐๑)  และมีรายละเอียด ดังนี้

 . กำหนดแผนงานการเผยแพร่ผลงานวิจัยไว้ในแผนยุทธศาสตร์ด้านการวิจัยโดยระบุตัวชี้วัดและเป้าหมายไว้ในแต่ละปี

       . มีการดำเนินงานสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย ดังนี้

             .๑ สนับสนุนงบประมาณเพื่อเข้าร่วมการประชุมเสนอผลงานวิจัยทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งงบประมาณการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานในวารสารวิชาการ เช่น การจ่ายค่าตีพิมพ์กรณีวารสารเรียกเก็บเงิน เป็นต้น ทั้งนี้สถาบันฯได้มีการตั้งงบประมาณจากเงินรายได้ของสถาบันฯทุกปี ในส่วนของกองทุนพัฒนาบุคลากร งบดำเนินการ ในหมวดค่าใช้สอย และงบเงินอุดหนุน ในโครงการพัฒนาวิชาการ และ โครงการพัฒนาผู้บริหารและบุคลากร (๔.๑ – ๔ -๐๑) โดยนักวิทยาศาสตร์ที่มีความประสงค์จะขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการไปเสนอผลงานวิจัยหรือตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสาร ให้จัดทำเอกสารพร้อมแนบหลักฐานเสนอผ่านผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น

             .๒ การพัฒนาบุคลากร ได้แก่ การสนับสนุนให้นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่หรือนักวิทยาศาสตร์ที่ยังไม่เคยมีโอกาสเข้าร่วมในเวทีการประชุมเสนอผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ ให้ได้มีโอกาสเข้าร่วมการประชุมทุกคนถึงแม้ว่าจะไม่ได้นำเสนอผลงานวิจัยก็ตามในการประชุมวิชาการ BUU International Conference ๒๐๑๒ เป็นต้น

             .  การสนับสนุนการตรวจสอบภาษาอังกฤษของบทความวิจัยหรือบทคัดย่อภาษาอังกฤษของนักวิทยาศาสตร์  โดยได้มอบหมายให้นักวิทยาศาสตร์ที่มีจบการศึกษาจากต่างประเทศและมีความรู้ภาษาอังกฤษดีช่วยตรวจสอบให้

             .  การสร้างแรงจูงใจโดยการนำผลงานวิจัยที่เผยแพร่ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ หรือการได้รับรางวัลในการนำเสนอผลงานวิจัย มาใช้เป็นเกณฑ์หลักที่สำคัญในการพิจารณาความดีความชอบในการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของนักวิทยาศาสตร์

          . การติดตามและประเมินผลการดำเนินการการเผยแพร่ผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการและการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ

          . การนำผลการประเมินไปปรับปรุงแก้ไข โดยมีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ในแต่ละปีก่อนที่จะเริ่มปีงบประมาณใหม่

         ในปีงบประมาณ ๒๕๕๕ มีการเผยแพร่ผลงานวิจัยทั้งสิ้น ๗๔ เรื่อง แบ่งเป็นรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ๒๓ เรื่อง ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติจำนวน ๗ เรื่องและระดับชาติ ๒ เรื่อง ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ๓ เรื่องและระดับชาติ ๗ เรื่อง การนำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยายในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ๖ เรื่องและระดับชาติ ๓ เรื่อง การนำเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติจำนวน ๑๖ เรื่องและระดับชาติ จำนวน ๗ เรื่อง (๔.๑ ๐๑ รายงานประจำปี ๒๕๕๕ หน้า ๓๖ ๔๖)

๔.๑ ๐๑

๔.๑ ๐๑

๔.๒ ๐๑

ข้อ ๒

สถาบันฯมีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัย เพื่อให้เป็นองค์ความรู้ที่คนทั่วไปเข้าใจได้ ดังสรุปเป็นแผนภูมิ (๔.๒ ๐๑)  มีรายละเอียด ดังนี้

      .  มีการแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือก คัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัย (๔.๒ ๐๒) ทำหน้าที่วางแนวทาง ขั้นตอนและหลักเกณฑ์ในการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยให้เหมาะกับกลุ่มเป้าหมาย 

        . มีการดำเนินการ ดังนี้

           .๑ รวบรวมผลงานวิจัยทุกประเภทที่ดำเนินการแล้วเสร็จในแต่ละปีงบประมาณ ไว้ในรายงานประจำปี และในฐานข้อมูลของสถาบันฯ รวมทั้งบทคัดย่อด้วย ได้แก่ รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ  ผลงานวิจัยนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติทั้งแบบบรรยาย และแบบโปสเตอร์

           .๒ มีนโยบายมอบหมายให้แต่ละงานวิจัยทำการรวบรวม วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ที่เด่นๆและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้นำไปเขียนสรุปย่อเพื่อให้เป็นความรู้ที่คนทั่วไปเข้าใจง่ายและเผยแพร่สู่สาธารณชน รวมทั้งการนำเอาองค์ความรู้ที่ได้รวบรวม วิเคราะห์ และสังเคราะห์แล้วไปใช้ในการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ผู้ใช้โดยตรง หรืออาจนำไปทำวิจัยต่อยอดและยื่นจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาต่อไป

          .๓ มีการจัดทำจุลสารสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล เพื่อใช้เป็นแหล่งเผยแพร่บทความวิชาการต่างๆของสถาบันฯ

          .๔ มีการสร้างแรงจูงใจในการให้นักวิทยาศาสตร์เขียนบทความวิชาการที่มาจากการวิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยและออกเผยแพร่โดยมีผลต่อการพิจารณาความดีความชอบในการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีด้วย

        . มีผลผลิตที่ได้ คือ บทความวิชาการ และนิทรรศการ

        . มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่สู่สาธารณชน

๔.๒ ๐๑

๔.๒ ๐๒

ข้อ ๓

มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยที่ได้จากข้อ ๒  สู่สาธารณชนและผู้เกี่ยวข้อง ดังนี้

๑.    จัดทำข่าวประชาสัมพันธ์ BIMS News เผยแพร่ใน website ของสถาบันฯ และติดบอร์ด รวมทั้งประสานงานกับงานประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยเพื่อจัดทำข่าวเผยแพร่ภายในมหาวิทยาลัยซึ่งจะมีทั้งในรูปของใบบอกข่าว และวารสารมหาวิทยาลัยบูรพา ในปี ๒๕๕๕ ได้มีการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์จากงานวิจัย เรื่อง คุณรู้หรือไม่?? โปรตีนในน้ำเลือดหอยนางรม……มีประโยชน์กับเราอย่างไร? งานวิจัยของเรามีคำตอบ….” (๔.๒ – ๓–๐๑)

        . การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆโดยสร้างเครือข่ายกับสื่อต่างๆในท้องถิ่น เช่น หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น เคเบิลทีวี สถานีโทรทัศน์และวิทยุต่างๆเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยออกสู่ชุมชน ในปี ๒๕๕๕ สถาบันฯได้มีการเผยแพร่งานวิจัย เรื่อง ปรากฎการณ์น้ำทะเลเปลี่ยนสีบริเวณอ่าวชลบุรี ในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น ดาวแปดริ้ว ประจำวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๕ (๔.๒ ๐๒)

๔.๒ ๐๑

๔.๒ ๐๒

 

ข้อ ๔

มีการนำผลงานวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์และมีการรับรองการใช้ประโยชน์

จริงจากหน่วยงานภายนอก โดยสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเลมีโครงการ

วิจัยร่วมในระดับนานาชาติ ๑ เรื่อง คือ โครงการไดอะตอม

(DiatomProject) โครงการนานาชาติสำหรับวิทยาศาสตร์และการศึกษา

ด้านสิ่งแวดล้อม และการสื่อสาร โดยมีนางสาวรัตนาภรณ์ ศรีวิบูลย์เป็น

1.       ผู้ร่วมโครงการ ซึ่งโครงการไดอะตอมนี้ได้รับการสนับสนุนความร่วมมือ

ของนักวิจัยจากทั่วโลก ภายใต้การชี้แนะของห้องปฏิบัติการของ

Mayama ณ มหาวิทยาลัย Gakugei โดยมีเป้าหมายรวมไปถึงการส่งเสริม

ให้ผู้คนตระหนักถึงสิ่งแวดล้อมของน้ำ ภายใต้โครงการนี้ได้มีการพัฒนา

Software คือ SimRiver เพื่อใช้ในการประเมินมลภาวะของแม่น้ำ ซึ่งมี

ผู้ใช้จากทั่วโลกได้นำไปใช้ในการประเมินมลภาวะของแม่น้ำและได้มีการ

รายงานผลการนำไปใช้รวมทั้งแสดงความคิดเห็นไว้ใน website:

www.u-gakugei.ac.jp/~diatom/

๔.๒ ๐๑

๔.๒ ๐๒

๔.๒ ๐๓

๔.๒ ๐๔

 

ข้อ ๕

มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัย โดยสภามหาวิทยาลัยบูรพาได้ออกระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพาเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาฯของมหาวิทยาลัย จำนวน ๒ ฉบับ เพื่อให้หน่วยงานต่างๆในมหาวิทยาลัยนำไปใช้ คือ

       . ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วยสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร พ ศ ๒๕๕๑  

       . ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วยลิขสิทธิ์ พ ศ ๒๕๕๑

     ทั้งนี้โดยมีหน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาฯและบ่มเพาะวิสาหกิจ  (Technology Licensing Office and Business Incubator)  ดำเนินการตามระบบและระเบียบที่กำหนด

๔.๒ ๐๑

๔.๒ ๐๒

ข้อ ๖

มหาวิทยาลัยบูรพา มีระบบและกลไกส่งเสริมการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร โดยจัดตั้งหน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาฯ และบ่มเพาะวิสาหกิจ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา (TLO-UBI)  ทำหน้าที่ให้บริการด้านทรัพย์สินทางปัญญา ยื่นจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร จดแจ้งลิขสิทธิ์ประเภทต่าง ๆ และให้ความช่วยเหลือในการร่างคำขอเพื่อยื่นจดทะเบียนสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร ต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญาฯ กระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งดำเนินการเพื่อนำทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัยไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ และการเผยแพร่ข้อมูล ความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญาแก่คณาจารย์ นิสิต บัณฑิต บุคลากร นักวิจัยในมหาวิทยาลัย และสถาบันการศึกษาเครือข่าย รวมทั้งชุมชนในภาคตะวันออก

      แต่ในปีงบประมาณ พ.. ๒๕๕๕  สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเลไม่มีการยื่นจดอนุสิทธิบัตร

 

 

ผลการประเมินตนเอง

ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้

เป้าหมาย

ผลการดำเนินงาน

คะแนนที่ได้

การบรรลุเป้าหมาย

ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรือ

งานสร้างสรรค์

๖ ข้อ

๕ ข้อ

๔ คะแนน

ch0.jpg สูงกว่าเป้าหมาย
ch1.jpg เป็นไปตามเป้าหมาย
ch0.jpg ต่ำกว่าเป้าหมาย

 

รายการหลักฐาน :

ที่

รายการหลักฐาน

รหัสหลักฐาน

แหล่งหลักฐาน

รายงานประจำปี ๒๕๕๕ หน้า ๓๖ ๔๖

๔.๑ ๐๑

 

สรุปคำของบประมาณเงินรายได้สถาบันฯประจำปีงบประมาณ พ.. ๒๕๕๕

๔.๑ ๐๑

 

แผนภูมิระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสาร

๔.๒ ๐๑

 

แผนภูมิระบบและกลไกสนับสนุนการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัย

๔.๒ ๐๑

 

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือก คัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัย

๔.๒ ๐๒

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง คุณรู้หรือไม่?? โปรตีนในน้ำเลือดหอยนางรม……มีประโยชน์กับเราอย่างไร? งานวิจัยของเรามีคำตอบ….”

๔.๒ ๐๑


 

การเผยแพร่งานวิจัย เรื่อง ปรากฎการณ์น้ำทะเลเปลี่ยนสีบริเวณอ่าวชลบุรี ในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น ดาวแปดริ้ว ประจำวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๕

๔.๒ ๐๒

 

บทคัดย่อ ผลงานวิจัยภายใต้โครงการ DiatomProject ที่นำเสนอในการประชุม International Diatom Symposium, ๒๖-๓๑ August, ๒๐๑๒.  Ghent, Belgium

๔.๒ ๐๑

 

เกี่ยวกับโครงการ DiatomProject

๔.๒ ๐๒

 

๑๐

SimRiver เป็นชุดของ software ที่พัฒนาขึ้นภายใต้โครงการ DiatomProject

๔.๒ ๐๓

 

๑๑

ตัวอย่างการนำไปใช้และการแสดงความคิดเห็นจากผู้ใช้ทั่วโลก

๔.๒ ๐๔

 

๑๒

Website Diatom Project: www.u-gakugei.ac.jp/~diatom/


 

๑๓

ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วยสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร พ ศ ๒๕๕๑  

๔.๒ ๐๑

 

๑๔

ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วยลิขสิทธิ์ พ ศ ๒๕๕๑

๔.๒ ๐๒

 

 

 

ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๒.๑  :  ความเป็นเลิศทางด้านการวิจัยวิทยาศาสตร์ทางทะเล

ชนิดตัวบ่งชี้  ผลผลิต

.  มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๓๐ ของงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งหมด

.  มีบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง ในฐานข้อมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติ อย่างน้อย ๑๐ เรื่อง

๓.  มีผลงานวิจัยที่ ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาหรือนำไปใช้ประโยชน์ทั้งในระดับชาติและในระดับนานาชาติ อย่างน้อย ๑ เรื่อง

๔.  นักวิทยาศาสตร์สถาบันฯ อย่างน้อย ร้อยละ ๑๐ (ไม่รวมลาศึกษาต่อ) ได้รับเชิญเป็นที่ปรึกษา/ผู้เชี่ยวชาญด้านงานวิจัยในระดับชาติหรือระดับนานาชาติหรือเป็นกรรมการในวิชาชีพต่างๆ

.   มีข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับต่างประเทศ อย่างน้อย ๑ ประเทศ


. มีนักวิจัย /ผู้เชี่ยวชาญ/ นิสิต นักศึกษาจากต่างประเทศมาฝึกงานหรือปฏิบัติงานวิจัย ที่สถาบันฯ อย่างน้อย ๑ คน

. เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ทางทะเลระดับชาติที่มีหน่วยงานและสถาบันการศึกษาต่างๆ ขอเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานไม่น้อยกว่า ๒๐ หน่วยงาน

หน่วยงานหรือบุคลากรได้รับรางวัลด้านวิชาชีพในระดับชาติหรือนานาชาติ                   

 

เกณฑ์การประเมิน

คะแนน ๑

คะแนน ๒

คะแนน ๓

คะแนน ๔

คะแนน ๕

มีการดำเนินการ

๑ ข้อ

 

มีการดำเนินการ
๒ ข้อ

 

มีการดำเนินการ
๓ หรือ ๔ ข้อ

 

มีการดำเนินการ

๕ หรือ ๖ ข้อ

 

มีการดำเนินการ

๗ หรือ ๘ ข้อ

 

ผลการดำเนินงาน  :

เกณฑ์

การดำเนินงานในแต่ละข้อ

หมายเลขเอกสาร

ข้อ ๑

ในปี ๒๕๕๕ มีผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับนานาชาติรวม ๑๔ เรื่อง จากผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งหมด  ๒๑ เรื่อง หรือคิดเป็นร้อยละ ๖๖.๗ ของงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งหมด      

..--๐๑

ข้อ ๒

มีบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง ในฐานข้อมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติ.ในปี ๒๕๕๕ รวม ๒๒ เรื่อง                        

..--๐๑

ข้อ ๓

มีผลงานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์ในระดับนานาชาติ ๑ เรื่อง

โดยสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเลมีโครงการวิจัยร่วมในระดับนานา

ชาติ ๑ เรื่อง คือ โครงการไดอะตอม (DiatomProject) โครงการ

นานาชาติสำหรับวิทยาศาสตร์และการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม

และการสื่อสาร โดยมีนางสาวรัตนาภรณ์ ศรีวิบูลย์ เป็นผู้ร่วม

โครงการ ซึ่งโครงการไดอะตอมนี้ได้รับการสนับสนุนความร่วมมือ

ของนักวิจัยจากทั่วโลก ภายใต้การชี้แนะของห้องปฏิบัติการของ

Mayama ณ มหาวิทยาลัย Gakugei โดยมีเป้าหมายรวมไปถึงการ

ส่งเสริมให้ผู้คนตระหนักถึงสิ่งแวดล้อมของน้ำ ภายใต้โครงการนี้ได้

มีการพัฒนาSoftware คือ SimRiver เพื่อใช้ในการประเมินมลภาวะ

ของแม่น้ำ ซึ่งมีผู้ใช้จากทั่วโลกได้นำไปใช้ในการประเมินมลภาวะ

ของแม่น้ำและได้มีการรายงานผลการนำไปใช้รวมทั้งแสดงความ

คิดเห็นไว้ใน website: www.u-gakugei.ac.jp/~diatom/

๔.๒ ๐๑

๔.๒ ๐๒

๔.๒ ๐๓

๔.๒ ๐๔

 

ข้อ ๔

นักวิทยาศาสตร์ ได้รับเชิญเป็นที่ปรึกษา/ผู้เชี่ยวชาญด้านงานวิจัยในระดับชาติและเป็นกรรมการในวิชาชีพต่างๆ   รวม ๑๒  คน จากจำนวนนักวิทยาศาสตร์ทั้งหมด (ไม่รวมลาศึกษาต่อ) ๓๘ คน คิดเป็นร้อยละ  ๓๑.๕๘  (๑๒/๓๘*๑๐๐)

..--๐๑

ข้อ ๕

มีข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับต่างประเทศ รวม ๒ ประเทศ   คือ 

    . ข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยบูรพา (โดยสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล)  กับ Nha Trang University ประเทศเวียดนาม      

     .   ข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยบูรพา (โดยสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล)  กับ Zhejiang Mariculture Research Institute (ZMRI)                     

..๑ – ๕– ๐๑ข้อ ๖

มีนักวิจัยจาก  Zhejiang Mariculture Research Institute ประเทศจีนมาฝึกงานด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์และพืชทะเล ที่สถาบันฯ จำนวน ๑ คน คือ Mr. Chen Chen ในช่วงระหว่างวันที่ ๑๗- ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๕

..-๐๑

ข้อ ๗

เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ทางทะเลระดับชาติที่มีหน่วยงานและสถาบันการศึกษาต่างๆ ขอเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานในปีงบประมาณ พ ศ ๒๕๕๕ รวม ๓๒  หน่วยงาน                            

..-๐๑

ข้อ ๘

สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล ได้รับการยอมรับให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ดีและได้มาตรฐาน ด้วยการแนะนำของนักท่องเที่ยว บนเว็บไซด์การเดินทางท่องเที่ยวที่ใหญ่ที่สุดในโลก                           Trip Advisor เว็บไซด์การเดินทางและท่องเที่ยวอันดับหนึ่งที่มีนักเดินทางท่องเที่ยวจากทั่วโลกเข้ามาศึกษาข้อมูลเพื่อการเดินทางและการท่องเที่ยวมากกว่า ๕๐ ล้านคนต่อเดือน ได้แสดงความยินดีและมอบสติกเกอร์ประชาสัมพันธ์ “Recommenced on TripAdvisor” ให้กับสถาบันฯ ในฐานะที่ได้รับการยอมรับจากนักท่องเที่ยวที่เข้าไปรีวิวไว้ในเว็บไซด์หลังจากการมาเยี่ยมชม ซึ่งผลการจัดอันดับนี้เป็นการแสดงให้เห็นว่าสถาบันฯ นั้นเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีการบริการที่มีมาตรฐานได้รับการยอมรับจากนักท่องเที่ยว

..-๐๑

 

 ผลการประเมินตนเอง

ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้

เป้าหมาย

ผลการดำเนินงาน

คะแนนที่ได้

การบรรลุเป้าหมาย

ความเป็นเลิศทางด้านการวิจัยวิทยาศาสตร์ทางทะเล

 

๘ ข้อ

๘ ข้อ

๕ คะแนน

ch0.jpg สูงกว่าเป้าหมาย
ch1.jpg เป็นไปตามเป้าหมาย
ch0.jpg ต่ำกว่าเป้าหมาย

 

รายการหลักฐาน :

ที่

รายการหลักฐาน

รหัสหลักฐาน

แหล่งหลักฐาน

รายงานประจำปี ๒๕๕๔ หน้า ๖๖- ๖๙

.- -๐๑

 

รายชื่อผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในปี พ.ศ. ๒๕๕๕

 (๑ ม.ค.- ๓๑ ธ.ค. ๒๕๕๕)

..--๐๑

 

รายชื่อบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงใน refereed journal หรือในฐานข้อมูลระดับชาติหรือระดับนานา

ชาติ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๕

..--๐๑

 

บทคัดย่อ ผลงานวิจัยภายใต้โครงการ DiatomProject ที่นำเสนอในการประชุม International Diatom Symposium, ๒๖-๓๑ August, ๒๐๑๒.  Ghent, Belgium

๔.๒ ๐๑

 

เกี่ยวกับโครงการ DiatomProject

๔.๒ ๐๒

 

SimRiver เป็นชุดของ software ที่พัฒนาขึ้นภายใต้โครงการ DiatomProject

๔.๒ ๐๓

 

 

ตัวอย่างการนำไปใช้และการแสดงความคิดเห็นจากผู้ใช้ทั่วโลก

๔.๒ ๐๔

 

Website Diatom Project: www.u-gakugei.ac.jp/~diatom/


 

รายชื่อนักวิทยาศาสตร์ ได้รับเชิญเป็นที่ปรึกษา/ผู้เชี่ยวชาญด้านงานวิจัยในระดับชาติและเป็นกรรมการในวิชาชีพต่างๆ ปี ๒๕๕๕ 

..--๐๑

 

ข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยบูรพา (โดยสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล)  กับ Nha Trang University ประเทศเวียดนาม

..๑ – ๕– ๐๑


 

๑๐

ข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยบูรพา (โดยสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล)  กับ Zhejiang Mariculture Research Institute (ZMRI) 

..๑ – ๕– ๐๒

 

๑๑

Work plan Mr. Chen Chen,

Zhejiang Mariculture Research Institute

Period: ๑๗-๒๙  December ๒๐๑๒

..-๐๑

 

๑๒

รายชื่อหน่วยงานที่ขอเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวิจัย โรงเรือนสาธิตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และสถานีวิจัยย่อยชะอำ สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเลประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕

.. -๐๑

 

๑๓

หนังสือแสดงความยินดีจาก TripAdvisor for Business, USA

..-๐๑

 

 

 

ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๓ :    เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำ

ชนิดของตัวบ่งชี้ :  ปัจจัยนำเข้า

เกณฑ์การประเมิน :  โดยการแปลงจำนวนเงินต่อจำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำเป็นคะแนนระหว่าง ๐

๑. เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค๒  จำแนกเป็น ๓ กลุ่มสาขาวิชา

๑.๑ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

          จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม ๕     =  ๖๐,๐๐๐ บาทขึ้นไปต่อคน 

                   ๑.๒  กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

          จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่ กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม ๕    =  ๕๐,๐๐๐ บาทขึ้นไปต่อคน

๑.๓ กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

          จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่ กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม ๕    =  ๒๕,๐๐๐ บาทขึ้นไปต่อคน

๒. เกณฑ์ประเมินเฉพาะสถาบันกลุ่ม  ค๑ และ ง  จำแนกเป็น ๓ กลุ่มสาขาวิชา

๒.๑ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

          จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม ๕     =  ๑๘๐,๐๐๐ บาทขึ้นไปต่อคน   

๒.๒ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

          จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม ๕     =  ๑๕๐,๐๐๐ บาทขึ้นไปต่อคน

๒.๓ กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

          จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่ กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม ๕    =  ๗๕,๐๐๐ บาทขึ้นไปต่อคน

 

สูตรการคำนวณ :

๑.      คำนวณจำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันต่อ

จำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำ

จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ =

 

จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯจากภายในและภายนอก

จำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำ


๒.      แปลงจำนวนเงินที่คำนวณได้ในข้อ ๑ เทียบกับคะแนนเต็ม ๕  

คะแนนที่ได้ =

 

จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯจากภายในและภายนอก

x

 

จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯที่กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม


ผลการดำเนินงาน :

-       จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยจากภายใน (เงินอุดหนุนจากรัฐบาลและเงินรายได้) ๑๑,๙๑๐,๕๐๐ บาท

-       จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยจากภายนอก (แหล่งทุนภายนอกอื่น)                      ๒๓๕,๐๐๐ บาท             

                                              รวมทั้งสิ้น                                           ๑๒,๑๔๕,๕๐๐ บาท

-       จำนวนนักวิทยาศาสตร์ที่ปฏิบัติงานจริง                                                           ๓๘ คน

        จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยจากภายในและภายนอกสถาบันต่อจำนวนนักวิทยาศาสตร์ประจำเท่ากับ ๑๒,๑๔๕,๕๐๐/๓๘     = ๓๑๙,๖๑๘.๔๒  บาทต่อคน

 

ผลการประเมินตนเอง

ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพื้นฐาน

ประกอบตัวบ่งชี้

เป้าหมาย

ผลการดำเนินงาน

คะแนนที่ได้

การบรรลุเป้าหมาย

เงินสนับสนุนงานวิจัยหรือ

งานสร้างสรรค์ต่อจำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำ

๑๘๐,๐๐๐ บาทต่อคน   

๓๑๙,๖๑๘.๔ 

บาทต่อคน

๕ คะแนน

ch0.jpg สูงกว่าเป้าหมาย
ch1.jpg เป็นไปตามเป้าหมาย
ch0.jpg ต่ำกว่าเป้าหมาย

 

รายการหลักฐาน :

ที่

รายการหลักฐาน

รหัสหลักฐาน

แหล่งหลักฐาน

โครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนในปีงบประมาณ  ๒๕๕๕

๔.๓ ๐๑

 

 

 

ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์


ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ ๕  งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่

วิธีการคำนวณ

 

ผลรวมถ่วงน้ำหนักของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่

x ๑๐๐

จำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำทั้งหมด

เกณฑ์การประเมิน

ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยกำหนดร้อยละเท่ากับ ๕ คะแนน จำแนกตามกลุ่มสาขาวิชา ดังนี้

กลุ่มสาขาวิชา

๕ คะแนน

วิทยาศาสตร์สุขภาพ

๒๐

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

๒๐

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

๑๐

 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้

ข้อ

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้

หน่วยวัด

ผลการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงาน

รวม ๒ ปี

๒๕๕๔

๒๕๕๕

 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี

 

 

 

 

๑.

สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเลทางทะเล

 

 

 

 

๑.๑

ผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่

ผลรวม

N/A

๘.๒๕

๘.๒๕

๑.๒

จำนวนนักวิทยาศาสตร์ประจำทั้งหมด

คน

N/A

๔๑

๔๑

๑.๓

ร้อยละถ่วงน้ำหนักของผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่

ร้อยละ

N/A

๒๐.๑๒

๒๐.๑๒

๑.๔

คะแนนที่ได้

คะแนน

N/A

๕.๐๐

๕.๐๐

 

การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน

ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพื้นฐาน

ประกอบตัวบ่งชี้

เป้าหมาย

ผลการดำเนินงาน

คะแนนที่ได้

การบรรลุเป้าหมาย

งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่

ร้อยละ ๒๐

ร้อยละ ๒๐.๑๒

๕.๐๐

ch0.jpg สูงกว่าเป้าหมาย
ch1.jpg เป็นไปตามเป้าหมาย
ch0.jpg ต่ำกว่าเป้าหมาย

 

รายการหลักฐาน :

ที่

รายการหลักฐาน

รหัสหลักฐาน

แหล่งหลักฐาน

รายชื่อผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 

(๑ ม.ค.- ๓๑ ธ.ค. ๒๕๕๕)

.. ๐๑

 ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ ๖  งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์ 

วิธีการคำนวณ

 

ผลรวมของจำนวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์

x ๑๐๐

จำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำทั้งหมด

เกณฑ์การประเมิน

ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยกำหนดร้อยละ ๒๐ เท่ากับ ๕ คะแนน ทุกกลุ่มสาขาวิชา

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้

ข้อ

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้

หน่วยวัด

ผลการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงาน

รวม ๒ ปี

๒๕๕๔

๒๕๕๕

๑.

จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมด

คน

-

-

-

๒.

จำนวนนักวิจัยประจำทั้งหมด

คน

 

๔๑

๔๑

๓.

จำนวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำที่นำไปใช้ประโยชน์

เรื่อง

 

๓.๑

การใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ

เรื่อง

 

๓.๒

การใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย

เรื่อง

 

-

-

๓.๓

การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์

เรื่อง

 

-

-

๓.๔

การใช้ประโยชน์ทางอ้อม

เรื่อง

 

-

-

๔.

ร้อยละของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำที่นำไปใช้ประโยชน์

ร้อยละ

 

.๔๔

.๔๔

 การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน

ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพื้นฐาน

ประกอบตัวบ่งชี้

เป้าหมาย

ผลการดำเนินงาน

คะแนนที่ได้

การบรรลุเป้าหมาย

งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์

ร้อยละ ๒๐

ร้อยละ ๒.๔๔

.๖๑

ch0.jpg สูงกว่าเป้าหมาย
ch1.jpg เป็นไปตามเป้าหมาย
ch0.jpg ต่ำกว่าเป้าหมาย

 

รายการหลักฐาน :

ที่

รายการหลักฐาน

รหัสหลักฐาน

แหล่งหลักฐาน

บทคัดย่อ ผลงานวิจัยภายใต้โครงการ DiatomProject ที่นำเสนอในการประชุม International Diatom Symposium, ๒๖-๓๑ August, ๒๐๑๒.  Ghent, Belgium

๔.๒ ๐๑

 

เกี่ยวกับโครงการ DiatomProject

๔.๒ ๐๒

 

SimRiver เป็นชุดของ software ที่พัฒนาขึ้นภายใต้โครงการ DiatomProject

๔.๒ ๐๓

 

ตัวอย่างการนำไปใช้และการแสดงความคิดเห็นจากผู้ใช้ทั่วโลก

๔.๒ ๐๔

 

Website Diatom Project: www.u-gakugei.ac.jp/~diatom/

 

 

 

ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ ๗  ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ

วิธีการคำนวณ

 

ผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ

x ๑๐๐

จำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำทั้งหมด

เกณฑ์การประเมิน

ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยกำหนดร้อยละ ๑๐ เท่ากับ ๕ คะแนน ทุกกลุ่มสาขาวิชา

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้

ข้อ

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้

หน่วยวัด

ผลการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงาน

รวม ๒ ปี

๒๕๕๔

๒๕๕๕

๑.

จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมด

คน

 

-

 

๒.

จำนวนนักวิจัยประจำทั้งหมด

คน

 

๔๑

 

๓.

จำนวนผลงานวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำที่ได้รับการรับรองคุณภาพ

เรื่อง

 

-

 

๓.๑

บทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ

เรื่อง

 

-

 

๓.๒

บทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ

เรื่อง

 

-

 

๓.๓

ตำราหรือหนังสือที่มีการประเมินผ่านตามเกณฑ์โดยผู้ทรงคุณวุฒิที่สถานศึกษากำหนด

เรื่อง

 

-

 

๓.๕

ตำราหรือหนังสือที่ใช้ในการขอผลงานทางวิชาการและผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการแล้ว หรือตำราหรือหนังสือ

ที่มีคุณภาพสูง มีผู้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจอ่านตามเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการ

เรื่อง

 

-

 

๔.

ผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ

ผลรวมถ่วงน้ำหนัก

 

-

 

๕.

ร้อยละของผลงานวิชาการ

ของอาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำที่ได้รับการรับรองคุณภาพ

ร้อยละ

 

-

 

 

การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน

ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพื้นฐาน

ประกอบตัวบ่งชี้

เป้าหมาย

ผลการดำเนินงาน

คะแนนที่ได้

การบรรลุเป้าหมาย

ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ

ร้อยละ ๑๐

-

ch0.jpg สูงกว่าเป้าหมาย
ch1.jpg เป็นไปตามเป้าหมาย
ch0.jpg ต่ำกว่าเป้าหมาย