องค์ประกอบที่ ๑ ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดำเนินการ

ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑ :     กระบวนการพัฒนาแผน

ชนิดของตัวบ่งชี้ :  กระบวนการ

เกณฑ์มาตรฐาน :

          ๑.  มีการจัดทำแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายของสภาสถาบัน โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรในสถาบัน และได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน โดยเป็นแผนที่เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือปณิธานและพระราชบัญญัติสถาบัน  ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้นของกลุ่มสถาบัน กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ปี ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๕๑ ๒๕๖๕) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ.๒๕๕๑ ๒๕๕๔)

๒.  มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับสถาบันไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน

๓.  มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติงานประจำปีครบ ๔ พันธกิจ คือ ด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

๔.  มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจำปี และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้ เพื่อวัดความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปี

๕.  มีการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปีครบ ๔ พันธกิจ

๖.  มีการติดตามผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจำปี อย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง และรายงานผลต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณา

๗.  มีการประเมินผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง และรายงานผลต่อผู้บริหารและสภาสถาบันเพื่อพิจารณา

๘.  มีการนำผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของสภาสถาบันไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปี

 

เกณฑ์การประเมิน :

คะแนน ๑

คะแนน ๒

คะแนน ๓

คะแนน ๔

คะแนน ๕

มีการดำเนินการ

๑ ข้อ

มีการดำเนินการ

๒ หรือ ๓ ข้อ

มีการดำเนินการ

๔ หรือ ๕ ข้อ

มีการดำเนินการ

๖ หรือ ๗ ข้อ

มีการดำเนินการ

๘ ข้อ

 

ผลการดำเนินงาน  :

เกณฑ์

การดำเนินงานในแต่ละข้อ

หมายเลขเอกสาร

ข้อ ๑

ดำเนินการครบถ้วน

คณะกรรมการบริหารสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล ได้ร่วมกันทบทวนแผนยุทธศาสตร์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๔

ได้วิเคราะห์จุดแข็ง (Strenght) จุดอ่อน (Weakness) โอกาส (opportunities) และภัยคุกคาม (Threats) แล้วนำมาพัฒนาและกำหนดกลยุทธ์ พันธกิจ (Mission) เป้าประสงค์ (Goal) และแผนการปฏิบัติงานประจำปีของสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล ให้สอดคล้องกัน โดยครอบคลุมพันธกิจด้านการบริหารจัดการ ด้านการวิจัย ด้านการบริการวิชาการ

 การทบทวนแผนยุทธศาสตร์สถาบันฯ ในครั้งนี้ สอดคล้องกับแผนสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ ๑๐ และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๖๓  สำหรับการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ในครั้งนี้ได้เสนอต่อคณะกรรมการประจำสถาบันในคราวประชุมครั้งที่ ๕ /๕๔ เมื่อวันที่   ๒๒  กันยายน  ๒๕๕๔ เพื่อให้ความเห็นชอบ

.๑ – ๐๑

๑.๑ - ๑ - ๐๒

ข้อ ๒

ดำเนินการครบถ้วน

มีการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ของสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยผู้บริหารเป็นผู้กำหนดในการถ่ายทอดไปสู่หัวหน้าฝ่ายเพื่อถ่ายทอดไปสู่บุคลากรในฝ่าย   และสื่อสารผ่านทางเว็บไซต์ สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล

.๒ – ๐๑

๑.๑ - ๒ - ๐๒

 

ข้อ ๓

ดำเนินการครบถ้วน

มีกระบวนการแปลงแผนยุทธศาสตร์เป็นแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕  โดยคณะกรรมการบริหารสถาบันฯในการแปลงแผนยุทธศาสตร์ให้เป็นแผนปฏิบัติงานประจำปีนี้จะแยกตามพันธกิจ ๓ ด้านได้แก่ ด้านบริหารจัดการ ด้านวิจัย ด้านบริการวิชาการ

.๓ – ๐๑

ข้อ ๔

ดำเนินการครบถ้วน

สถาบันฯ มีการกำหนดตัวบ่งชี้ ในแผนกลยุทธ์ โดยมีการกำหนดค่าเป้าหมายของตัวบ่งชี้ในแต่ละปีตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ จนถึงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยตัวบ่งชี้เหล่านี้ ได้ถูกระบุไว้ในเล่มแผนยุทธศาสตร์  สำหรับตัวบ่งชี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ มีจำนวน ๓๑ ตัวบ่งชี้ โดยระบุค่าเป้าหมายไว้ในแผนปฏิบัติงาน  ที่ได้ถ่ายทอดไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ของสถาบันฯและได้เผยแพร่ไว้ที่เว็บไซต์ของสถาบันฯ

.๔ – ๐๑

ข้อ ๕

สถาบันฯ มีการรวบรวมผลการดำเนินงานเพื่อรายงานให้คณะกรรมการประจำคณะพิจารณา ๒ ครั้ง คือ ผลการประเมินครั้งที่ ๑และครั้งที่ ๒ ในคราวประชุมครั้งที่ ๔/๕๕ เมื่อวันที่  ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕ และครั้งที่ ๓  ในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๕๕ เมื่อวันที่  ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕  ปรากฏว่ามีการดำเนินงานตามแผนร้อยละ   ๙๐.๓๒  ของจำนวนกิจกรรมทั้งหมด

.๕ – ๐๑

ข้อ ๖

ดำเนินการครบถ้วน

สถาบันฯ มีการติดตามผลการดำเนินงานตามรอบระยะเวลาการรายงานผลการปฏิบัติงานปีละ ๓ ครั้ง

          ครั้งที่ ๑ตุลาคม ๒๕๕๔ ถึง มกราคม  ๒๕๕๕

          ครั้งที่ ๒) กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ถึง พฤษภาคม ๒๕๕๕

         ครั้งที่ ๓มิถุนายน  ๒๕๕๕ ถึง กันยายน ๒๕๕๕

สถาบันฯนำผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติงานเสนอต่อคณะกรรมการประจำสถาบันฯ ในคราวประชุมครั้งที่  ๔/๕๕ เมื่อวันที่ ๒๔  กรกฎาคม  ๒๕๕๕ และ ในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๕๕ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน  ๒๕๕๕

 

 

 

.๖ – ๐๑

 

 

๑.๑ - ๖ - ๐๒

ข้อ ๗

สถาบันฯมีการประเมินผลการดำเนินตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์อย่างน้อยปีละ ๑ครั้ง โดยการนำผลการประเมินเสนอต่อคณะกรรมการประจำสถาบันฯ ในคราวประชุม ครั้งที่ ๖/๕๕ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน  ๒๕๕๕

.๗ – ๐๑

.๗ – ๐๒

ข้อ ๘

ดำเนินการครบถ้วน

สถาบันฯมีการนำผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอและของคณะกรรมการประจำสถาบันฯ และนำมาปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

.๘ – ๐๑

.๘ – ๐๒

 

 

ผลการประเมินตนเอง :                    


ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพื้นฐาน

ประกอบตัวบ่งชี้

เป้าหมาย

ผลการดำเนินงาน

คะแนนที่ได้

การบรรลุเป้าหมาย

กระบวนการพัฒนาแผน

๘ ข้อ

๘ ข้อ

๕ คะแนน

ch0.jpg  สูงกว่าเป้าหมาย
ch1.jpg  เป็นไปตามเป้าหมาย
ch0.jpg  ต่ำกว่าเป้าหมาย

รายการหลักฐาน :

ที่

รายการหลักฐาน

รหัสหลักฐาน

แหล่งหลักฐาน

การทบทวนแผนยุทธศาสตร์สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล

-รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำ ครั้งที่ ๕/๕๔

เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน  ๒๕๕๔

.๑ – ๐๑

๑.๑ - ๑ - ๐๒

 

-คำรับรองการปฏิบัติงาน

-รายงานการประชุมสำนักงานผู้อำนวยการ

.๒ – ๐๑

๑.๑ - ๒ - ๐๒

 

แผนปฏิบัติงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

.๓ – ๐๑

 

กลยุทธ์และตัวบ่งชี้  ค่าเป้าหมาย

.๔ – ๐๑

 

การประเมินแผนยุทธศาสตร์

.๕ – ๐๑

 

-รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันฯ

ครั้งที่ ๔/๕๕ เมื่อวันที่ ๒๔  กรกฎาคม ๒๕๕๕

-รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันฯ

 ครั้งที่ ๖/๕๕ เมื่อวันที่ ๒๒  พฤศจิกายน  ๒๕๕๕

.๖ – ๐๑

 

๑.๑ - ๖ - ๐๒

 

-การประเมินกลยุทธ์

-รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันฯ

ครั้งที่ ๖/๕๕ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน  ๒๕๕๕

.๗ – ๐๑

.๗ – ๐๒


 

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการประจำ

-การทบทวนแผนยุทธศาสตร์ตามข้อเสนอแนะ

-รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันฯ

ครั้งที่ ๕/๕๔ เมื่อวันที่ ๒๒  กันยายน ๒๕๕๔


 

.๘ – ๐๑

.๘ – ๐๒