ตาราง ส ๑  ผลการประเมินตนเองรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ 

ประเภทสถาบัน กลุ่ม ง   สถาบันที่เน้นการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะระดับปริญญาเอก

 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ

เป้าหมาย

  ผลการดำเนินงาน

บรรลุเป้าหมาย

/ =  บรรลุ

X  =  ไม่บรรลุ

คะแนน

การประเมิน

ตนเอง

(ตามเกณฑ์ สกอ. สมศ.)

หมายเหตุ

ตัวตั้ง

ตัวหาร

ผลลัพธ์
(% หรือ สัดส่วน)

ตัวบ่งชี้ที่ ๑.

 

/

 

ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๔.๑

 

/

 

ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๑

 

/

 

ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๒

 

X

 

ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๒.

 

/

 

ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๓

๑๘๐,๐๐๐

๑๒,๑๔๕,๕๐๐

๓๑๙,๖๑๘.๔

/

 

๓๘

ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ ๕

ร้อยละ ๒๐

๘.๒๕

๒๐.๑๒

/

๕.๐๐

 

๔๑

ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ ๖

ร้อยละ ๒๐

๒.๔๔

X

๐.๖๑

 

๔๑

ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ ๗

ร้อยละ ๑๐

X

 

๔๑

ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑

 

/

 

ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๒

 

/

 

ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๑

 

/

 

ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๒

 

/

 

ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๓

 

/

 

ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๔

 

/

 

ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ ๑๓

 

/

 

 

ตัวบ่งชี้ที่ ๘.๑

 

/

 

ตัวบ่งชี้ที่ ๙.๑

 

/

 

กลุ่มอัตลักษณ์

ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ ๑๗

 

/

 

เฉลี่ยคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้และตัวบ่งชี้พิเศษ

๔.๔๒

 


ตาราง ส ๒  ผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบคุณภาพ ๙ องค์ประกอบ

ประเภทสถาบัน กลุ่ม ง   สถาบันที่เน้นการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะระดับปริญญาเอก

องค์ประกอบ

คุณภาพ

คะแนนการประเมินเฉลี่ย

ผลการประเมิน

๐.๐๐ – ๑.๕๐  การดำเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน

๑.๕๑ – ๒.๕๐  การดำเนินงานต้องปรับปรุง

๒.๕๑ – ๓.๕๐  การดำเนินงานระดับพอใช้

๓.๕๑ – ๔.๕๐  การดำเนินงานระดับดี

๔.๕๑ – ๕.๐๐  การดำเนินงานระดับดีมาก

หมายเหตุ

ตัวบ่งชี้ สกอ. + สมศ

ตัวบ่งชี้ สกอ.+สมศ+อัตลักษณ์

ตัวบ่งชี้ สกอ.

ตัวบ่งชี้ สกอ.+ สมศ

+ อัตลักษณ์

I

P

O

รวม

I

P

O

รวม

องค์ประกอบที่ ๑

 

๕.๐๐

 

๕.๐๐

 

๕.๐๐

 

๕.๐๐

ดีมาก

ดีมาก

 

องค์ประกอบที่ ๒

 

 

 

 

 

๕.๐๐

 

๕.๐๐

 

ดีมาก

 

องค์ประกอบที่ ๔

๕.๐๐

๔.๕๐

๑.๖๘

๓.๒๗

๕.๐๐

๔.๖๗

๑.๖๗

๓.๕๒

พอใช้

พอใช้

 

องค์ประกอบที่ ๕

 

๕.๐๐

 

๕.๐๐

 

๕.๐๐

 

๕.๐๐

ดีมาก

ดีมาก

 

องค์ประกอบที่ ๗

 

๕.๐๐

 

๕.๐๐

 

๕.๐๐

 

๕.๐๐

ดีมาก

ดีมาก

 

องค์ประกอบที่ ๘

 

๕.๐๐

 

๕.๐๐

 

๕.๐๐

 

๕.๐๐

ดีมาก

ดีมาก

 

องค์ประกอบที่ ๙

 

๕.๐๐

๔.๙๒

๕.๐๐

 

๕.๐๐

๔.๙๒

๕.๐๐

ดีมาก

ดีมาก

ไม่นำตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ ๑๕ มาคำนวณ

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกองค์ประกอบ

๕.๐๐

๔.๙๑

๒.๖๕

๔.๓๕

๕.๐๐

๔.๙๒

๒.๖๕

๔.๔๒

ดี

ดี

 

ผลการประเมิน

ดีมาก

ดีมาก

พอใช้

ดี

ดีมาก

ดีมาก

พอใช้

ดี

 

 

 


ตาราง ส ๓  ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการอุดมศึกษา ๓ มาตรฐาน

ประเภทสถาบัน กลุ่ม ง   สถาบันที่เน้นการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะระดับปริญญาเอก

มาตรฐานอุดมศึกษา

คะแนนการประเมินเฉลี่ย

ผลการประเมิน

๐.๐๐ – ๑.๕๐  การดำเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน

๑.๕๑ – ๒.๕๐  การดำเนินงานต้องปรับปรุง

๒.๕๑ – ๓.๕๐  การดำเนินงานระดับพอใช้

๓.๕๑ – ๔.๕๐  การดำเนินงานระดับดี

๔.๕๑ – ๕.๐๐  การดำเนินงานระดับดีมาก

หมายเหตุ

ตัวบ่งชี้ สกอ. + สมศ

ตัวบ่งชี้ สกอ.+สมศ+อัตลักษณ์

ตัวบ่งชี้ สกอ.

ตัวบ่งชี้ สกอ.+ สมศ

+ อัตลักษณ์

I

P

O

รวม

I

P

O

รวม

มาตรฐานที่ ๑

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มาตรฐานที่ ๒

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    มาตรฐานที่ ๒ ก

-

๕.๐๐

๕.๐๐

๕.๐๐

-

๕.๐๐

๕.๐๐

๕.๐๐

ดีมาก

ดีมาก

 

    มาตรฐานที่ ๒ ข

๕.๐๐

๕.๐๐

 

๕.๐๐

๕.๐๐

๕.๐๐

 

๕.๐๐

ดีมาก

ดีมาก

ไม่นำตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ ๑๕ มาคำนวณ

มาตรฐานที่ ๓

 

๔.๕๐

๑.๘๗

๒.๙๒

-

๔.๖๗

๑.๘๗

๓.๒๗

พอใช้

ดีพอใช้

 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกมาตรฐาน

๕.๐๐

๔.๙๑

๒.๖๕

๔.๓๕

๕.๐๐

๔.๙๒

๒.๖๕

๔.๔๒

ดี

ดี

 

ผลการประเมิน

ดีมาก

ดีมาก

พอใช้

ดี

ดีมาก

ดีมาก

พอใช้

ดี

 

 

 


ตาราง ส ๔  ผลการประเมินตนเองตามมุมมองด้านการบริหารจัดการ ๔ ด้าน

ประเภทสถาบัน กลุ่ม ง   สถาบันที่เน้นการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะระดับปริญญาเอก

มุมมองด้านการบริหารจัดการ

คะแนนการประเมินเฉลี่ย

ผลการประเมิน

๐.๐๐ – ๑.๕๐  การดำเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน

๑.๕๑ – ๒.๕๐  การดำเนินงานต้องปรับปรุง

๒.๕๑ – ๓.๕๐  การดำเนินงานระดับพอใช้

๓.๕๑ – ๔.๕๐  การดำเนินงานระดับดี

๔.๕๑ – ๕.๐๐  การดำเนินงานระดับดีมาก

หมายเหตุ

ตัวบ่งชี้ สกอ. + สมศ

ตัวบ่งชี้ สกอ.+สมศ+อัตลักษณ์

ตัวบ่งชี้ สกอ.

ตัวบ่งชี้ สกอ.+ สมศ

+ อัตลักษณ์

I

P

O

รวม

I

P

O

รวม

ด้านนักศึกษาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

 

๕.๐๐

 

๕.๐๐

-

๕.๐๐

 

๕.๐๐

ดีมาก

ดีมาก

 

ด้านกระบวนการภายใน

 

๕.๐๐

๕.๐๐

๕.๐๐

 

๕.๐๐

๕.๐๐

๕.๐๐

ดีมาก

ดีมาก

ไม่นำตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ ๑๕ มาคำนวณ

ด้านการเงิน

๕.๐๐

๕.๐๐

 

๕.๐๐

๕.๐๐

๕.๐๐

-

๕.๐๐

ดีมาก

ดีมาก

 

ด้านบุคลากรการเรียนรู้และนวัตกรรม

 

๔.๕๐

๑.๘๗

๒.๙๒

 

๔.๖๗

๑.๘๗

๓.๒๗

พอใช้

พอใช้

 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกมุมมอง

๕.๐๐

๔.๙๑

๒.๖๕

๔.๓๕

๕.๐๐

๔.๙๒

๒.๖๕

๔.๔๒

ดี

ดี

 

ผลการประเมิน

ดีมาก

ดีมาก

พอใช้

ดี

ดีมาก

ดีมาก

พอใช้

ดี

 

 

 


ตาราง ส ๕  ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา

ประเภทสถาบัน กลุ่ม ง   สถาบันที่เน้นการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะระดับปริญญาเอก

มาตรฐาน

สถาบันอุดมศึกษา

คะแนนการประเมินเฉลี่ย

ผลการประเมิน

๐.๐๐ – ๑.๕๐ การดำเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน

๑.๕๑ – ๒.๕๐ การดำเนินงานต้องปรับปรุง

๒.๕๑ – ๓.๕๐ การดำเนินงานระดับพอใช้

๓.๕๑ – ๔.๕๐ การดำเนินงานระดับดี

๔.๕๑ – ๕.๐๐ การดำเนินงานระดับดีมาก

หมายเหตุ

ตัวบ่งชี้ สกอ. + สมศ

ตัวบ่งชี้ สกอ.+สมศ+อัตลักษณ์

ตัวบ่งชี้ สกอ.

ตัวบ่งชี้ สกอ.+ สมศ

+ อัตลักษณ์

I

P

O

รวม

I

P

O

รวม

๑. มาตรฐานด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา

(๑)    ด้านกายภาพ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(๒)    ด้านวิชาการ

 

 

 

 

 

๕.๐๐

 

๕.๐๐

 

ดีมาก

 

(๓)    ด้านการเงิน

 

๕.๐๐

 

๕.๐๐

 

๕.๐๐

 

๕.๐๐

ดีมาก

ดีมาก

 

(๔)    ด้านการบริหารจัดการ

 

๕.๐๐

๕.๐๐

๕.๐๐

 

๕.๐๐

๕.๐๐

๕.๐๐

ดีมาก

ดีมาก

ไม่นำตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ ๑๕ มาคำนวณ

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของมาตรฐานที่ ๑

 

๕.๐๐

 

๕.๐๐

 

๕.๐๐

๕.๐๐

๕.๐๐

 

 

 

๒. มาตรฐานด้านการดำเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา

(๑)    ด้านการผลิตบัณฑิต

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(๒)    ด้านการวิจัย

๕.๐๐

๔.๕๐

๑.๘๗

๓.๒๗

๕.๐๐

๔.๖๗

๑.๘๗

๓.๕๒

พอใช้

พอใช้

 

(๓)    ด้านการให้บริการ

ทางวิชาการแก่สังคม

 

๕.๐๐

 

๕.๐๐

 

๕.๐๐

 

๕.๐๐

ดีมาก

ดีมาก

 

(๔)    ด้านการทำนุบำรุง

ศิลปะและวัฒนธรรม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของมาตรฐานที่ ๒

๕.๐๐

๔.๗๕

๑.๘๗

๓.๗๐

๕.๐๐

๔.๘๐

๑.๘๗

๓.๘๕

ดี

ดี

 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกมาตรฐาน

๕.๐๐

๔.๙๑

๒.๖๕

๔.๓๕

๕.๐๐

๔.๙๒

๒.๖๕

๔.๔๒

ดี

ดี

 

ผลการประเมิน

ดีมาก

ดีมาก

พอใช้

ดี

ดีมาก

ดี

พอใช้

ดี