ตัวบ่งชี้ที่ ๒. :     ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน

ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๔.๑ :     ระบบพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน  

ชนิดของตัวบ่งชี้ :  กระบวนการ

เกณฑ์มาตรฐาน :

๑.  มีแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน ที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์

๒.  มีการบริหารและการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด

๓.  มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และสร้างขวัญและกำลังใจให้บุคลากรสายสนับสนุน สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๔.  มีระบบการติดตามให้บุคลากรสายสนับสนุนนำความรู้และทักษะจากการพัฒนามาใช้

ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง

๕.  มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณบุคลากรสายสนับสนุน และดูแลควบคุมให้บุคลากร

สายสนับสนุนถือปฏิบัติ

๖.  มีการประเมินผลความสำเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน

๗.  มีการนำผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาบุคลากร

สายสนับสนุน

 

เกณฑ์การประเมิน :

คะแนน ๑

คะแนน ๒

คะแนน ๓

คะแนน ๔

คะแนน ๕

มีการดำเนินการ

๑ ข้อ

มีการดำเนินการ

๒ ข้อ

มีการดำเนินการ

 ๓ หรือ ๔ ข้อ

มีการดำเนินการ

๕ หรือ ๖ ข้อ

มีการดำเนินการ

๗ ข้อ

 

ผลการดำเนินงาน  :

เกณฑ์

การดำเนินงานในแต่ละข้อ

หมายเลขเอกสาร

ข้อ ๑

๑.๑ สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเลมีการจัดทำโครงสร้างการแบ่งส่วนงาน

และอัตรากำลัง ประจำปี ๒๕๕๓-๒๕๕๕ และได้รับอนุมัติกรอบอัตราและงบประมาณเรียบร้อยแล้ว 

๑.๒.  สถาบันฯได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์ในการพัฒนาบุคลากรไว้ทั้งระยะสั้นและระยะยาว

๑.๓   สถาบันฯได้จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๕๕

๒.๔.๑ - ๑ - ๐๑

๒.๔.๑ – ๑ - ๐๒

๒.๔.๑ – ๑ - ๐๓

๒.๔.๑ – ๑ - ๐๔

ข้อ ๒

สถาบันฯ มีการส่งเสริมให้มีความก้าวหน้าทางสายงาน

สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล ส่งบุคลกรให้ไปฝึกอบรม ประชุมสัมมนา

ดูงาน ศึกษาต่อทั้งภายในและต่างประเทศ และให้ทุนการพัฒนาบุคลกร

ตามความเหมาะสม สนับสนุนให้บุคลากรที่มีผลงานพร้อมตามข้อกำหนดสามารถเสนอขอเลื่อนขึ้นให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นได้ตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

๒.๔.๑ - ๒ - ๐๑

ข้อ ๓

๓.๑ สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มีการจัดตั้งกองทุนสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล  มีโครงการตรวจสุขภาพประจำปี ประกันอุบัติเหตุ ประกันสุขภาพ ประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ การให้ที่พักอาศัยตามระเบียบมหาวิทยาลัย

๓.๒ มีการจ่ายเงินเพิ่มพิเศษให้ผู้ปฏิบัติงานในสายสนับสนุนที่มีวุฒิในสาขาขาดแคลนซึ่งต้องใช้ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน และผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีและนักวิชาการพัสดุซึ่งมีอัตราความเสี่ยงในการปฏิบัติงานสูง  เพื่อสร้างขัวญและกำลังใจให้บุคลากรเหล่านี้สามารถใช้ศักยภาพที่มีอยู่ให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๒.๔.๑ - ๓ - ๐๑

๒.๔.๑ ๓ - ๐๒

๒.๔.๑ ๓ - ๐๓

 

๒.๔.๑ ๓ - ๐๔

๒.๔.๑ – ๓ - ๐๕

ข้อ ๔

สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเลมีการติดตามผลการเข้ารับการฝึกอบรม  ประชุม  และสัมมนาของบุคลากร ประจำปีทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ  โดยบุคลากรเหล่านี้เมื่อสิ้นสุดการพัฒนาศักยภาพต้องมีการรายงานผลต่อผู้บังคับบัญชา

๒.๔.๑ - ๔ - ๐๑

๒.๔.๑ ๔ - ๐๒

๒.๔.๑ ๔ - ๐๓

๒.๔.๑ ๔ - ๐๔

๒.๔.๑ ๔ - ๐๕

๒.๔.๑ ๔ - ๐๖

 

 

เกณฑ์

การดำเนินงานในแต่ละข้อ

หมายเลขเอกสาร

ข้อ ๕

สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเลมีบุคลากรสายสนับสนุนและมีจรรยาบรรณในการถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

๒.๔.๑ - ๕ - ๐๑

๒.๔.๑ - ๕ - ๐๒

๒.๔.๑ - ๕ - ๐๓

ข้อ ๖

๖.๑.สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเลมีการนำเสนอข้อมูลการพัฒนาบุคลากรต่อคณะกรรมการบริหารสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเลและคณะกรรมการประจำสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเลอย่างต่อเนื่อง

๖.๒.สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเลมีการประเมินผลการดำเนินโครงการต่างๆที่ดำเนินการแล้วเสร็จสรุปเป็นรูปเล่ม

๒.๔.๑ - ๖ - ๐๑

 

๒.๔.๑ ๖ - ๐๒

 ข้อ ๗

๗.๑.สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเลมีการนำผลการประเมินโครงการเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันเพื่อรับข้อเสนอแนะในการจัดโครงการ/กิจกรรมในปีถัดไป

 ๗.๒.สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเลมีการสำรวจความจำเป็นและความ

ต้องการในการพัฒนาบุคลากรเพื่อจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรในปีถัดไป

๒.๔.๑ - ๗ - ๐๑

๒.๔.๑ – ๗ - ๐๒

 

 ผลการประเมินตนเอง

ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้

เป้าหมาย

ผลการดำเนินงาน

คะแนนที่ได้

การบรรลุเป้าหมาย

ระบบการพัฒนา

บุคลากรสายสนับสนุน

๗ ข้อ

   ข้อ

๕ คะแนน

ch0.jpg  สูงกว่าเป้าหมาย
ch1.jpg  เป็นไปตามเป้าหมาย
ch0.jpg  ต่ำกว่าเป้าหมาย

 

รายการหลักฐาน :

ที่

รายการหลักฐาน

รหัสหลักฐาน

แหล่งหลักฐาน

-แผนพัฒนาบุคลากรปี ๒๕๕๕

-ทิศทางแผนพัฒนาบุคลากร

-โครงสร้างการบริหารงานและอัตรากำลัง

-รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำครั้งที่ ๔/๕๕

 

๒.๔.๑ - ๑ - ๐๑

๒.๔.๑ – ๑ - ๐๒

๒.๔.๑ – ๑ - ๐๓

๒.๔.๑ – ๑ - ๐๔

 

สรุปการฝึกอบรม ประชุม ดูงาน  และสัมมนา

๒.๔.๑ - ๒ - ๐๑

 

-การประกันภัยกลุ่ม

-การประกันอุบัติเหตุ

-ระเบียบกองทุนสวัสดิการ

-เกณฑ์การประเมินบัญชี พัสดุ

-เกณฑ์การประเมินสาขาขาดแคลน

 

 

๒.๔.๑ - ๓ - ๐๑

๒.๔.๑ ๓ - ๐๒

๒.๔.๑ ๓ - ๐๓

๒.๔.๑ ๓ - ๐๔

๒.๔.๑ – ๓ - ๐๕

 

 

ข้อมูลการรายงานไปประชุม อบรม ดูงาน ปฏิบัติการวิจัย

-นางสาวธิดารัตน์  น้อยรักษา

-นางสาวธิดารัตน์  น้อยรักษา

-นางสาวธิดารัตน์  น้อยรักษา

-นายนฤชิต   เสาวคนธ์

-ดรสุเมตต์  ปุจฉาการ

-นายอาวุธ  หมั่นหาผล

 

๒.๔.๑ - ๔ - ๐๑

๒.๔.๑ ๔ - ๐๒

๒.๔.๑ ๔ - ๐๓

๒.๔.๑ ๔ - ๐๔

๒.๔.๑ ๔ - ๐๕

๒.๔.๑ ๔ - ๐๖

 

-จรรยาบรรณนักวิจัย

-จรรยาบรรณข้าราชการในมหาวิทยาลัย

-จรรยาบรรณพนักงานและลูกจ้างในมหาวิทยาลัย

๒.๔.๑ - ๕ - ๐๑

๒.๔.๑ - ๕ - ๐๒

๒.๔.๑ - ๕ - ๐๓

 

-รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำครั้งที่ ๔/๕๕

-รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำครั้งที่ ๖/๕๕

๒.๔.๑ - ๖ - ๐๑

๒.๔.๑ ๖ - ๐๒


 

-รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำครั้งที่ ๕/๕๕

-แบบสำรวจความจำเป็นในการพัฒนาบุคลากร

๒.๔.๑ - ๗ - ๐๑

๒.๔.๑ ๗ - ๐๒