ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ ๑๗  ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน

มหาวิทยาลัยบูรพา กำหนดเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยว่า เป็นแหล่งเรียนรู้ศาสตร์ทางทะเล ของประชาคมอาเซียน”

ประเด็นการพิจารณา

๑.      มีการกำหนดกลยุทธ์การปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับจุดเน้น จุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของสถาบัน โดยได้รับการเห็นชอบจากสภาสถาบัน

๒.      มีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของผู้เรียนและบุคลากรในการปฏิบัติตามกลยุทธ์ที่กำหนดอย่างครบถ้วนสมบูรณ์

๓.      ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่เกี่ยวกับการดำเนินการตามจุดเน้น จุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของสถาบัน ไม่ต่ำกว่า ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕

๔.      ผลการดำเนินงานบรรลุตามจุดเน้น จุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของสถาบันและเกิดผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสังคม

๕.      ผู้เรียน/บุคลากร/คณะ/สถาบันมีเอกลักษณ์ตามจุดเน้น จุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะที่กำหนด และได้รับการยอมรับในระดับชาติและ/หรือนานาชาติ

 

เกณฑ์การให้คะแนน

คะแนน ๑

คะแนน ๒

คะแนน ๓

คะแนน ๔

คะแนน ๕

ปฏิบัติได้

๑ ข้อ

ปฏิบัติได้

๒ ข้อ

ปฏิบัติได้

๓ ข้อ

ปฏิบัติได้

๔ ข้อ

ปฏิบัติได้

๕ ข้อ

 ผลการดำเนินงาน :

ประเด็น
การพิจารณา

การดำเนินงานในแต่ละประเด็น

หมายเลขเอกสาร

ข้อ ๑

มีการกำหนดแผนยุทธศาสตร์ของสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยบูรพา   สำหรับยุทธศาสตร์ของส่วนงานได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำส่วนงานในคราวประชุม ครั้งที่ ๕ /๕๔ เมื่อวันที่   ๒๒  กันยายน  ๒๕๕๔ ให้ความเห็นชอบ

๑๗๑ – ๐๑

ข้อ ๒

บุคลากรของสถาบันฯมีส่วนในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการตามแผน

๑๗๒ – ๐๑

ข้อ ๓

มีการสำรวจความพึงพอใจของบุคลากรเกี่ยวกับการดำเนินการตามจุดเน้น จุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของสถาบันฯ 

๑๗๓ – ๐๑

ข้อ ๔

ผลการดำเนินงานบรรลุตามจุดเน้น จุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะทำให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม  เช่น จัดให้มีลานเรียนรู้เพื่อการเรียนรู้ของเยาวชน  เป็นต้น

๑๗๔ – ๐๑

ข้อ ๕

สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเลได้รับการแนะนำเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ดีที่สุดใน ๓ อันดับแรกของจังหวัดชลบุรี ด้วยการแนะนำของนักท่องเที่ยว

๑๗๕ – ๐๑

๑๗ - ๕ - ๐๒

การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน

ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพื้นฐาน

ประกอบตัวบ่งชี้

เป้าหมาย

ผลการดำเนินงาน

คะแนนที่ได้

การบรรลุเป้าหมาย

ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่น

ที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน

 ๕ ข้อ

๕ ข้อ

๕ คะแนน

ch0.jpg สูงกว่าเป้าหมาย
ch1.jpg เป็นไปตามเป้าหมาย
ch0.jpg ต่ำกว่าเป้าหมาย

 

 รายการหลักฐาน :

ที่

รายการหลักฐาน

รหัสหลักฐาน

แหล่งหลักฐาน

-รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำ 

ครั้งที่ ๕ /๕๔ เมื่อวันที่   ๒๒  กันยายน  ๒๕๕๔

๑๗๑ – ๐๑

 

รายชื่อบุคลากรร่วมจัดทำแผนยุทธศาสตร์

๑๗๒ – ๐๑

 

ผลการสำรวจความพึงพอใจบุคลากรสถาบันฯ

๑๗๓ – ๐๑

 

-รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำ ครั้งที่  ๔/๕๕

๑๗๔ – ๐๑

 

-รางวัลส่วนงานท่องเที่ยวที่ดีที่สุด

-รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำ