ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ ๑๕  ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต้นสังกัด

เกณฑ์การให้คะแนน

ใช้ค่าคะแนนผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโดยต้นสังกัด

ผลการดำเนินงาน :

          สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล  มหาวิทยาวิทยาลัยบูรพารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  เมื่อวันที่  ๑๖  สิงหาคม  ๒๕๕๕  โดยได้รับผลการประเมินในระดับดี  คะเนนเฉลี่ย  ๔.๒๐

การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน

ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพื้นฐาน

ประกอบตัวบ่งชี้

เป้าหมาย

ผลการดำเนินงาน

คะแนนที่ได้

การบรรลุเป้าหมาย

ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต้นสังกัด

คะแนนเฉลี่ย ๔.๓๗

 

๔.๒๐

 

๔.๒๐

ch0.jpg สูงกว่าเป้าหมาย
ch1.jpg เป็นไปตามเป้าหมาย
ch0.jpg ต่ำกว่าเป้าหมาย

 

รายการหลักฐาน :

ที่

รายการหลักฐาน

รหัสหลักฐาน

แหล่งหลักฐาน

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล

๑๕๑ – ๐๑