ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ ๑๓  การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถาบัน

เกณฑ์การประเมิน

ใช้ค่าคะแนนการประเมินผลผู้บริหารโดยคณะกรรมการที่สภาสถาบันแต่งตั้ง (คะแนนเต็ม ๕)

ผลการดำเนินงาน :

          สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเลได้มีการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้อำนวยการกับมหาวิทยาลัยบูรพาตามแบบข้อตกลงการปฏิบัติงานในตำแหน่งหัวหน้าส่วนงานและมีการประเมินการปฏิบัติงานตำแหน่งตามเกณฑ์และข้อบังคับของมหาวิทยาลัย โดยมีสภามหาวิทยาลัยเป็นผู้ดำเนินการว่าด้วยข้อบังคับการประเมินผู้ปฏิบัติงานทุก ๒ ปี

การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน

ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพื้นฐาน

ประกอบตัวบ่งชี้

เป้าหมาย

ผลการดำเนินงาน

คะแนนที่ได้

การบรรลุเป้าหมาย

การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหาร

คะแนนเฉลี่ย

๔.๕๑

 

 

๕ คะแนน

ch0.jpg สูงกว่าเป้าหมาย
ch1.jpg เป็นไปตามเป้าหมาย
ch0.jpg ต่ำกว่าเป้าหมาย

 

รายการหลักฐาน :

ที่

รายการหลักฐาน

รหัสหลักฐาน

แหล่งหลักฐาน

อ้างคำสั่งการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยบูรพา

๑๓๑ – ๐๑