จุดแข็ง จุดอ่อน และข้อเสนอแนะของแต่ละตัวบ่งชี้

 

องค์ประกอบที่    ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดำเนินการ

จุดแข็ง

แนวทางเสริมจุดแข็ง

๑. มีการดำเนินการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงานเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

๑.การทบทวนหรือการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ของสถาบันฯให้สอดคล้องกับการจัดทำงบประมาณ

 

 

องค์ประกอบที่    การผลิตบัณฑิต 

ตัวบ่งชี้ ๒.๔.๑

จุดแข็ง

แนวทางเสริมจุดแข็ง

๑.มีบุคลากรที่มีความสามารถปฏิบัติงานในทุกฝ่าย

 

 

๑.การพัฒนาและส่งเสริมแรงจูงใจให้บุคลากรมีความมุ่งมั่นและตั้งใจปฏิบัติงานที่รับผิดชอบเพิ่มมากขึ้น

 

 

องค์ประกอบที่     การวิจัย 

จุดแข็ง

แนวทางเสริมจุดแข็ง

๑.  นักวิทยาศาสตร์มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักในวงวิชาการรวมทั้งได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติเพิ่มมากขึ้นจากปีที่ผ่านมา

๑.  สร้างขวัญและกำลังใจ รวมทั้งยกย่องนักวิทยาศาสตร์ที่สร้างชื่อเสียงและให้มีผลต่อการพิจารณาความดีความชอบในการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีด้วย

. นักวิทยาศาสตร์มีความสามารถในการขอทุนอุดหนุนการวิจัยจนทำให้ได้รับงบประมาณสนับสนุนการวิจัยในสัดส่วนที่สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานมากมาอย่างต่อเนื่องทุกปี

๒.พัฒนานักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ที่มีประสบการณ์น้อยให้มีศักยภาพในการขอทุนอุดหนุนการวิจัย  โดยอาจให้นักวิทยาศาสตร์ระดับอาวุโสเป็นพี่เลี้ยงให้หรือให้อยู่ร่วมในทีมวิจัยเดียวกัน

  

จุดอ่อน

แนวทางปรับปรุงจุดอ่อน

๑.  โครงการวิจัยที่เป็นความร่วมมือกับต่างประเทศยังไม่มี

๑.  จัดหาผู้เชี่ยวชาญหรือที่ปรึกษาที่มีความชำนาญ

เฉพาะด้านมาให้คำแนะนำ

๒.งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ รวมทั้งการนำไปใช้ประโยขน์ยังมีน้อย แต่ดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา

 

 

๒. วิเคราะห์หาสาเหตุพร้อมแนวทางแก้ไข  รวมทั้งให้นำผลงานมาใช้ประกอบในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนโดยจะให้ความสำคัญและเพิ่มค่าน้ำหนักในการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารระดับนานาชาติให้สูงขึ้นกว่าเดิม รวมทั้งสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์โดยเน้นให้ต้องมีหลักฐานเชิงประจักษ์

๑.      ผลงานวิชาการประเภท บทความวิชาการ ตำราและหนังสือ ที่ได้รับรองคุณภาพ ยังไม่มี

.สนับสนุนให้นักวิทยาศาสตร์มีการเขียนบทความวิชาการ ตำราและหนังสือให้มากขึ้นโดยใช้เป็นตัวชี้วัดในการประเมินผลการปฏิบัติงาน


องค์ประกอบที่      การบริการทางวิชาการแก่สังคม 

จุดแข็ง

แนวทางเสริมจุดแข็ง

๑.      สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล  มีเครือข่ายด้าน

การบริการวิชาการแก่สังคมกับหน่วยงานภายนอก

๑.   ดำเนินการขยายเครือข่ายด้านบริการวิชาการแก่สังคมกับหน่วยงานภายนอกเพื่อให้การบริการวิชาการมีความเข้มแข็ง

๒. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มีโครงการบริการวิชาการแก่สังคมจำนวนมากที่มีประโยชน์และสร้างรายได้แก่สถาบันฯ

๒.ในการดำเนินการโครงการด้านบริการวิชาการแต่ละครั้งบุคลากรด้านวิชาการจะมีส่วนร่วมในการบริการวิชาการเพื่อนำองค์ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์มาใช้ประโยชน์ในการบริการวิชาการแก่สังคม  ได้มีการพัฒนาและปรับปรุงโครงการบริการวิชาการโดยมีกระบวนการครบทั้ง PDCA

 

 องค์ประกอบที่     การบริหารและการจัดการ 

จุดแข็ง

แนวทางเสริมจุดแข็ง

๑.มีผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์  มีความรู้ความสามารถในการบริหารกิจกรรมของสถาบันฯให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ได้

๑.               -

๒.มีแผนบริหารความเสี่ยงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ และมีการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

๒.ควรให้ความสนใจปัญหาด้านที่มีความเสี่ยงสูงๆ  และควรพัฒนาและวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงอื่น ๆ เพิ่มขึ้น ตลอดเวลา

๓.มีการดำเนินโครงการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

 ISO 14001

๓.ควรรณรงค์ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้ความสำคัญและให้ความร่วมมือปฏิบัติตามเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง

 

องค์ประกอบที่      การเงินและงบประมาณ

จุดแข็ง

แนวทางเสริมจุดแข็ง

๑.มีระบบและกลไกลในการจัดหา จัดสรร ควบคุมการใช้จ่ายเงิน  และวิเคราะห์งบประมาณอย่างชัดเจน  โปร่งใสและตรวจสอบได้

๑.แสวงหาแนวทางการเพิ่มงบประมาณทั้งการขอเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และการจัดหารายได้ เพื่อให้เพี่ยงพอต่อการพัฒนาสถาบันฯในทุกๆด้านอย่างต่อเนื่อง

 

องค์ประกอบที่    ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

จุดแข็ง

แนวทางเสริมจุดแข็ง

๑.มีการนำระบบคุณภาพ ได้แก่ การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม    การประกันคุณภาพการศึกษา  และการควบคุมคุณภาพในห้องปฏิบัติงานวิจัยมาใช้ภายในส่วนงานอย่างต่อเนื่อง

 

๑.ควรส่งเสริมการพัฒนาระบบคุณภาพให้ครอบคลุมทั้งภายในส่วนงาน ตลอดจนชุมชนและท้องถิ่นให้เพิ่มมากขึ้น