Untitled Document
สถานีวิจัย
      ตาม ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์ทางทะเล  ได้รับการยกฐานะเป็นสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล  ตั้งแต่วันที่  23  พฤษภาคม  พ.ศ. 2528 นั้น สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเลจึงมีฐานะเทียบเท่าคณะในมหาวิทยาลัยบูรพา  ในปี 2534 ทบวงมหาวิทยาลัย (ในขณะนั้น) ได้ประกาศ เรื่อง “การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยบูรพา” และในประกาศนั้นสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเลมีการแบ่งส่วนราชการ ดังนี้ คือ สำนักงานเลขานุการ ฝ่ายบริการวิชาการ ฝ่ายพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ทางทะเล ฝ่ายวิจัยวิทยาศาสตร์ทางทะเล ฝ่ายสถานเลี้ยงสัตว์น้ำเค็ม และสถานีวิจัย
       ในปัจจุบันสถานีวิจัยที่ได้จัดตั้งขึ้นและมีการดำเนินงานอยู่ 1 แห่ง คือ สถานีวิจัยชะอำ ตั้งอยู่ที่บ้านบ่อใหญ่ ตำบลบางเก่า อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี และมีโครงการจัดตั้งสถานีวิจัยแสมสาร ซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลแสมสาร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี อีก 1 แห่งดังนี้

1. สถานีวิจัยชะอำ
ประวัติความเป็นมา
      สถานีวิจัยชะอำ ตั้งอยู่ที่บ้านบ่อใหญ่ ตำบลบางเก่า อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ตั้งขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสถานที่ดำเนินงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์ทางทะเล และเป็นสถานที่ให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชน โดยเฉพาะการสนับสนุนการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งในพื้นที่ตั้งและจังหวัดใกล้เคียง และยังใช้เป็นสถานที่ฝึกงาน ฝึกอบรม ของนิสิต นักศึกษา และประชาชน
การแบ่งส่วนงานและภาระหน้าที่
      สถานีวิจัยชะอำ ได้แบ่งการบริหารงานภายในออกเป็น 3 งานได้แก่  งานบริหารและธุรการ งานวิจัยวิทยาศาสตร์ทางทะเล และงานบริการวิชาการ ซึ่งสำนักงานเลขานุการ สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล จะรับผิดชอบในการดำเนินงานด้านการงานบริหารจัดการในด้านต่างๆ โดยบุคลกรของสถานีวิจัยชะอำมีหน้าที่หลักในการปฏิบัติงานวิจัย และการให้บริการวิชาการแก่ชุมขน รวมทั้งการสนับสนุนสถานที่ในการดำเนินงานวิจัยของนักวิทยาศาสตร์ของสถาบัน วิทยาศาสตร์ทางทะเลที่ไปดำเนินการวิจัย ณ สถานีวิจัยชะอำ และให้การฝึกงานภาคสนามแก่นิสิต / นักศึกษา  จากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ
        ปรัชญา มุ่งสร้างงานวิจัยและพัฒนา นำพาสู่การใช้ประโยชน์
ปณิธาน สถานีวิจัยจะดำเนินการวิจัย ที่เป็นงานวิจัยพื้นฐาน การวิจัยและพัฒนา เพื่อส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย และให้บริการทางวิชาการ ที่เป็นที่ต้องการของชุมชน
2  โครงการจัดตั้งสถานีวิจัยแสมสาร
      ตั้งอยู่ที่ตำบลแสมสาร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี  อยู่ระหว่างการปรับปรุงสถานที่และการดำเนินการจัดทำรายละเอียดความร่วมมือ ทางวิชาการกับกองทัพเรือ สามารถเปิดดำเนินงานได้ในปีงบประมาณ 2550

โครงสร้างการแบ่งส่วนงานสถานีวิจัย ( Organization  Chart )
researchstation.jpg 
 
 
รับ Microsoft Silverlight
รับ Microsoft Silverlight
​​ ​