รายงานการประเมินตนเองปีการศึกษา  ๒๕๕๕  สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล 
มหาวิทยาลัยบูรพา
 
 
 
สรุปผลการประเมินต​นเอง